27 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
20 Sentyabr 2022

27 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 15:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Səfurə Rəhim qızı Babayeva 2417.01 "Botanika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DAĞ-KSEROFİT VƏ BOZQIR BİTKİLİYİNDƏ YAYILAN GÜLÇİÇƏKLİLƏR (ROSACEAE JUSS) FƏSİLƏSİNİN ODUNCAQLI NÖVLƏRİNİN EKOBİOLOJİ, FİTOSENOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ " mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09