Arxiv
Список программ, представленных на конкурс и прошедших техническую экспертизу в связи с научно-исследовательскими программами на 2018-2020 годы
16.02.2018

Постановлением Президиума НАНА от 20 декабря 2017 года объявлен республиканский конкурс для разработки, отбора и финансирования научно-исследовательских программ на 2018-2020 годы.

Список программ, представленных на конкурс и прошедших техническую экспертизу:

 № Elmi tədqiqat proqramının

 

adı
Elmi müəssisə İcramüddəti Ümumi smeta
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri sahəsində
         1.

Neftlərin səciyyələndirilməsinin innovativ fiziki üsulları

Fizika İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Azərbaycan   Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

36 ay

 

450 000

        2. 

Səth hallarında maqnit enerji aralıqlı Dirak spektrinə malik mürəkkəb yarımkeçiricilərdə elektron strukturu və transport hadisələri

Fizika İnstitutu,

Biofizika İnstitutu

36 ay

 

600 000

        3.

Radiasiya nəzarəti üçün nanocizgili və məsaməli silisium əsaslı naziktəbəqəli detektorlar

Fizika İnstitutu,

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası,

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası

36 ay

 

600 000

        4. 

Güclü elektrik sahələri və elektrik boşalmalarının polietilenin modifikasiya proseslərində rolu

Fizika İnstitutu

24 ay

400 000

        5. 

Topoloji yarimkeçirici və ifrat keçiricilərdə kvant informasiya daşıyıcısı kyubitin koherentliyinin pozulma səbəblərinin öyrənilməsi

Fizika İnstitutu,

M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı,

Radiasiya Problemləri İnstitutu

36 ay

 

584 000

        6. 

Çəkili  və Morri tipli Banax funksional fəzalarda harmonik analizin muasir problemləri və tətbiqləri

Riyaziyyat və  Mexanika Institutu

36 ay

240 800

        7. 

Müasir kompüter proqramlarının köməyi ilə kəsilməz və diskret proseslərin  riyazi  modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,

Bakı Ali Neft Məktəbi

24 ay

 

230 700

        8. 

Məhdud informasiya şəraitində dinamik obyektlər qrupunun intellektual idarəetmə sisteminin işlənilməsi

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Milli Aviasiya Akademiyası,

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası

36 ay

600 000

        9. 

Elektron demoqrafiyanın formalaşdırılması və intellektual analizi texnologiyalarının işlənilməsi

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

36 ay

 

511 000

      10. 

Azərbaycanda informasiya və biliklər iqtisadiyyatının  formalaşmasının ekonometrik təhlili  və  perspektiv iqtisadi inkişaf  proseslərinin monitorinqi və intellektual analizi sistemlərinin işlənilməsi məsələləri

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

36 ay

462 000

      11. 

Silisium əsaslı nano-təbəqəli selvari zərrəcik detektorlarının işlənməsi və tədqiqi

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

AMEA-nın İşlər idarəsi,

Milli Aviasiya Akademiyası

36 ay

 

530 000

      12. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında informasiya resurslarının təsirinin qiymətləndirilməsi modelləri

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

İqtisadiyyat İnstitutu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

36 ay

 

384 300

Kimya elmləri sahəsində

      13. 

C5-C6 olitsiklik dien karbohidrogenlərinin və onların əsasında politsiklik karbohidrogenlərin birmərhələli alınma prosesinin hazırlanması və optimallaşdırılması

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

 

36 ay

600 000

      14. 

Nanostrukturlaşdırılmış metal saxlayan katalitik sistemlərin iştirakı ilə Azərbaycan neftləri əsasında xüsusi xassəli oksigenli birləşmələrin alınması, prosesin riyazi modelləşdirilməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

36 ay

 

594 000

      15. 

Azərbaycan azparafinli neftlərindən yağ fraksiyaları və xarici aşqarlar paketi əsasında mühərrik və transmissiya yağlarının alınması prosesinin yeni texnologiyalarının işlənməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

36 ay

 

600 000

      16. 

Müasir və perspektiv texnikanın tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli sintetik sürtkü yağları kompozisiyalarının yaradılması və alınma proseslərinin modelləşdirilməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

24 ay

400 000

      17. 

Metal xalkogenidləri və pniktidləri əsasında yeni nəsil topoloji Dirak materiallarının alınması və dizaynı

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti

36 ay

 

600 000

      18. 

Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi

Bakı Dövlət Universiteti,

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

36 ay

 

525 550

      19. 

Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Biofizika İnstitutu,

Milli Onkologiya Mərkəzi

36 ay

 

600 000

      20. 

Dəmirin metiltsiklopentadienil tərkibli komplekslərinin sintezi və onla­­rın termiki pirolizi ilə karbon əsaslı nanomaterialların (KNM) alınması

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

 

24 ay

130 600

      21. 

Neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında oksidləşmə prosesləri üçün katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Polimer Materialları İnstitutu,

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyinin

Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi

36 ay

 

450 000

      22. 

Unikal xassəli yeni sorbentlərin yaradılması, təbii alümosilikatlar,  əsasında sorbent və katalizatorların hazırlanması, onların fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqi və yeni sorbentlərdən kimya, neft - kimya sənayesində, kənd təsərrüfatında, sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunması

Kataliz və Qeyr-üzvi Kimya İnstitutu

36 ay

200 000

      23. 

Yüksək dispersli metal/metal oksid əsaslı nanostrukturlu maqnit xaşılı kompozit materialların sintez üsullarının işlənib hazırlanması

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu,

Aşqarlar Kimyası İnstitutu,

AMEA-nın Gəncə bölməsinin Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

24 ay

193 500

      24. 

Yeni fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi

Aşqarlar Kimyası İnstitutu,

Fiziologiya İnstitutu,

Mikrobiologiya İnstitutu,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

36 ay

600 000

      25. 

Antipiren tipli yeni növ polimerlərin, karbon nanohissəciklərin və halogenid tərkibli heterostrukturların alınması texnologiyalarının yaradılması

Milli Aviasiya Akademiyası,

Polimer Materialları İnstitutu,

Fizika İnstitutu

36 ay

530 000

      26. 

Poliolefinlər və minerallar əsasında yüksək möhkəmlikli və yeyilməyə davamlı nanokompozitlərin alınma texnolo­giyası  və  tədqiqi

Polimer Materialları İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu

36 ay

 

165 000

      27. 

Nanoölçülü oksid metalların iştirakı ilə fibrilyar və koordinasion quruluşların əsasında müxtəlif faktorların təsirinə davamlı germetik materialın hazırlanması və tətbiqi

Fizika İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu

24 ay

200 000

Yer elmləri sahəsində

      28. 

Yerin müasir modellərində müxtəlif fiziki sahələrin qarşılıqlı əlaqəsinin yeni elmi əsasları və bəzi tətbiqlər

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

Türkiyənin Yıldız Texniki Universiteti

36 ay

600 000

      29. 

GPS məlumatları əsasında Qafqaz-Xəzər regionunun üç ölçülü geodinamik modeli: yer qabığı deformasiyaları və seysmik təhlükələrin qiymətləndirilməsi

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

24 ay

 

201 800

      30. 

Geofiziki sahələr və onların məkan-zaman variasiyaları seysmik aktiv və geopatogen zonaların formalaşmasına nəzarət edən Yer qabığının destruksiya prosesinin indikatoru qismində  

 

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Neft və Qaz İnstitutu,

Azərbycan Tibb Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

Milli Aviasiya Akademiyası,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoekoloji Monitorinq Mərkəzi,

Fransanın Sorbonna Universiteti,

ABŞ-ın Missiri-Kolumbia Univetsiteti,

İtaliyanın Geoelmlər və Georesurslar İnstitutu,

İsveçrənin Friburq Universiteti

36 ay

585 000

      31. 

Türk Dünyasının tarixi coğrafiyası və etnosu

Coğrafiya İnstitutu

30 ay

411 000

      32. 

Sumqayıt ətrafı torpaqlarda ağır metalların konsentrasiyası, birləşmə formaları və qida zənciri həlqəsində onların rolunun qiymətləndirilməsi

Coğrafiya İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti,

Sumqayıt Dövlət Universiteti

24 ay

353 600

      33. 

Qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Xəzər dənizi hidrometeoroloji şəraitinin transformasiyası və bunun sahil zonasına təsirinin Peyk və Dron məlumatları 

əsasında  tədqiqi (Nabran-Şabran bölgəsi)

Coğrafiya İnstitutu

24 ay

 

329 000

      34. 

Karbohidrogen yataqlarının aşkar edilməsi və mənimsənilməsi problemi ilə əlaqədar Cənubi Xəzər Çökəkliyinin dərində yatan (7-10 km) süxur-flüid sistemlərinin modelleri (seysmik-kəşfiyyat, dərin qazma və palçıq vulkanları püskürmə məhsullarının inteqrə edilmiş analizləri məlumatlarına görə)

Neft və Qaz İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

SOCAR,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 

36 ay

 

595 700

      35. 

Dərində yerləşən karbohidrogen yataqlarının resurs və ehtiyatlarının mənimsənilməsinin texniki-texnoloji problemlərinin tədqiqi

Neft və Qaz İnstitutu,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu,

Odlar Yurdu Universiteti

36 ay

342 600

      36. 

Zaman-məkan etibarilə anomal geofiziki sahə dəyişmələrinin insan səhhətinə, canlı aləmə təsiri

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu

36 ay

531 500

      37. 

Azərbaycanın transsərhəd sularının keyfiyyət göstəricilərinin kompleks tədqiqi və  iqlim dəyişmələri fonunda onların proqnozlaşdırılması

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Coğrafiya İnstitutu,

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

36 ay

 

600 000

      38. 

Azərbaycanda linza tipli şirin su ehtiyatları və onlardan istifadənin elmi əsaslarının işlənilməsi

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi

24 ay

203 300

      39. 

Magistral neft-qaz kəmərlərinin vəziyyətinin kompleks qiymətlən­dirilməsi və proqnozlaşdırılmasında kosmik şəkillərin və GİS texnologiyalarının tətbiqi problemlərinin araşdırılması

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Coğrafiya İnstitutu,

Milli Aerokosmik Agentliyin Aerokosmik İnformatika İnstitutu

36 ay

232 200

      40. 

Müasir iqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycan Respublikası ətraf mühitinin transformasiyası

Milli Aviasiya Akademiyası

 

36 ay

561 000

Biologiya və tibb elmləri sahəsində

      41. 

Biomüxtəlifliyin və ekosistem xidmətlərinin təfsirində elm sahələrinin inteqrasiyası

Botanika İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,

WWF- Ümumdünya Təbiət Mühafizə Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

594 300

      42. 

Ultrasəs dalğaların, radioaktiv şuaların və polien təbiətli farmakoloji birləşmələrin təsiri altında hüceyrə membranların funksional vəziyyətinin ionlarla tənzimlənməsi

Botanika İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

218 200

      43. 

Taxtakörpü su anbarının hidrokimyəvi və hidrobioloji tədqiqi, biomüxtəlifliyinin əhəmiyyəti və qorunma problemləri

Mikrobiologiya İnstitutu,

Zoologiya İnstitutu,

Botanika İnstitutu

24 ay

164 000

      44. 

Heyvanlarda serotonin-modullu antikonsolidasi­ya züla­lının bloka­dası ilə narkotik preparatların kimyəvi strukturundan asılı olmayaraq onlara qarşı asılılığın aradan qaldırılması

Fiziologiya İnstitutu

36 ay

 

401 100

      45. 

Fizioloji qocalmanı təmin edən mexanizmlərin öyrənilməsi: orqanizmin həyat resurslarının qiymətləndirilməsi və yaşla bağlı xəstəliklərinin erkən diaqnostikası üçün yeni yanaşmaların işlənməsi

Fiziologiya İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Bakı Dövlət Universiteti

36 ay

600 000

      46. 

Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF-ɑ vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

München Universiteti,

Heidelberg Universiteti

36 ay

600 000

      47. 

Azərbaycanda müxtəlif onkoloji xəstəliklərin müqayisəli genom və ekzom analizi, spesifik mutasiyaların identifikasiyası və diaqnostik gen panellərinin yaradılması

 

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

599 700

      48. 

Bioloji müxtəlifliyin fundamental əsaslarının “omiks” texnologiyaları ilə tədqiqi və genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlərin təsir riskinin qiymətləndirilməsi

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

24 ay

 

400 000

      49. 

Azərbaycanın gündüz kəpənəklərinin (Lepidoptera, Rhopalocera) biomüxtəlifliyi: faunanın analizi, DNT- barkod ktabxanasının və yaradılması GİS xəritələmə

Zoologiya İnstitutu

36 ay

598 800

      50. 

Azərbaycanın unikal təbiət komplekslərinin landşaft və biogeoekoloji xüsusiyyətlərinin və onların rekreasiya potensialının müasir metodlarla öyrənilməsi

Zoologiya İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Fənlərarası Analitik Mərkəzi

36 ay

562 100

      51. 

“Bois Noir” və “Grapevine leaf roll” patogenlərinin bitkilərə təsirinin molekulyar mexanizmləri və davamlılığı induksiya edən agentlərin bərpa effektlərinin tədqiqi

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

Botanika İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Fransa Milli Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutunun  Bordo Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

36 ay

370 100

      52. 

Azərbaycan populyasiyasında qadınlarda birləşdirici toxuma displaziyası sindromunun kompleks klinik-genealoji və molekulyar-genetik tədqiqi

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Caspian İnternational Hospital

36 ay

 

387 500

      53. 

Azərbaycan florasında yayılmış potensial  C

4

və CAM fotosintez yoluna aid olan növlərin  ekofizioloji və biokimyəvi  xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

Botanika İnstitutu,

Fransanın Paris-Sud Universiteti

24 ay

 

153 500

      54. 

Biogen metalların nanohissəciklərinin üzvi turşularla komplekslərinin sintezi və onların bitkiçilikdə tətbiqi

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

36 ay

 

197 600

      55. 

Kür-Araz ovalığında pambıqaltı torpaqların aqroekoloji  xüsusiyyətləri, ekoloji qiymətləndirilməsi və məhsuldarlığın yüksəldilməsi yollarının işlənib hazırlanması

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

36 ay

 

227 300

      56. 

Təbii və antropogen çirklənmiş torpaqların ekoloji təmiz bərpası texnologiyalarının işlənib hazırlanması

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu

36 ay

407 000

      57. 

Təbii və antropogen landşaftlarda  torpaq örtüyünün müasir vəziyyətinin və monitorinqinin  Global Torpaq Tərəfdaşlığı proqramına  uyğun innovativ metodlarla  tədqiqi

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat institutu

 

36 ay

420 000

      58. 

Azərbaycan dendroflorasının IV cildinin hazırlanması

Dendrologiya İnstitutu

24 ay

138 500

      59. 

Qida əhəmiyyətli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığının yüksəldilməsini stimullaşdıran və onlarda göbələk xəstəliklərin törədicilərinin böyüməsini məhdudlaşdıran ekoloji təmiz  preparatların alınması və tətbiqinin  elmi əsaslarının hazırlanması

Mərkəzi Nəbatat Bağı,

Mikrobiologiya İnstitutu

36 ay

210 000

      60. 

Bazidili makromisetlərdən adaptogen xassəli preparatların alınması və tətbiqi

Mərkəzi Nəbatat Bağı,

Mikrobiologiya İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Fiziologiya İnstitutu

36 ay

409 700

      61. 

Aterosklerozun müalicəsi zamanı istifadə olunan dərman preparatlarının Molekulyar Dokinq metodu ilə tədqiqi və yeni dərman preparatlarının axtarışı

Azərbaycan Tibb Universiteti

15 ay

99 800

      62. 

Xərçəng və normal toxuma-hüceyrə sistemlərini fərqləndirən prinsipal faktorların təyini üzrə kompleks fundamental və klinik tədqiqatlar

Milli Onkologiya Mərkəzi,

Biofizika İnstitutu

36 ay

 

600 000

Humanitar elmlər sahəsində

      63. 

Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi və inkişaf mərhələlərinin kompüter modelləri

Ədəbiyyat İnstitutu,

Azərbaycan Dillər Universiteti

24 ay

 

319 500

      64. 

Müxtəlif dillərdə yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı örnəklərində mental psixologiya: alqoritmlər və mövqelər

Ədəbiyyat İnstitutu

36 ay

300 300

      65. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində  üslubların funksionallığının nəzəri əsasları: problemlər və perspektivlər

Dilçilik İnstitutu

36 ay

462 600

      66. 

Azərbaycan və türk xalqları incəsənətinin dövrləşdirilməsinin modelləri

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

18 ay

151 400

      67. 

Azərbaycanda multikultural mühitin formalaşmasında milli-mənəvi dəyərlərin və ənənələrin rolu

Folklor İnstitutu

24 ay

180 000

      68. 

Mənəvi və estetik tərbiyədə ədəbiyyat və incəsənətin rolu

Folklor İnstitutu

24 ay

200 000

      69. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin tarixi inkişaf dinamikası və multikultural proseslərin perspektivləri

Əlyazmalar İnstitutu,

Ədəbiyyat İnstitutu,

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu,

Hüseyn Cavidin ev Muzeyi

36 ay

600 000

İctimai elmlər sahəsində

      70. 

Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişaf tarixi (2004-2016)

Tarix İnstitutu

36 ay

 

98 200

      71. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivlərinin qeyri-səlis metodlarla araşdırılması

İqtisadiyyat İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti

24 ay

 

232 300

      72. 

Azərbaycanın qeyri-neft sənayesində rəqabətədavamlı innovativ inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasının elmi əsasları

İqtisadiyyat İnstitutu,

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı,

Vergilər Nazirliyinin “Azərbaycanın Vergi Jurnalı”,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

36 ay

 

509 000

      73. 

Postneft iqtisadiyyatı üçün tarazlıq modellərinin işlənməsi və perspektiv inkişaf ssenarilərinin hazırlanması

İqtisadiyyat İnstitutu

36 ay

 

549 000

      74. 

Milli kimlik və multikulturalizm: müasir Azərbaycan və Avropa modellərinin müqayisəli təhlili

Fəlsəfə İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

36 ay

 

415 800

      75. 

Azərbaycan mədəniyyətlərin kəsişməsində: mərhələlər, problemlər və perspektivlər (postsovet dövrü)

Fəlsəfə İnstitutu,

Şərqşünaslıq İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Strateji Araşdırmalar Mərkəzi

18 ay

115 000

      76. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mədəni, siyasi və iqtisadi tarixinin aktual problemləri (100 il sonra fənnlərarası baxış)  

Elm Tarixi İnstitutu,

İqtisadiyyat İnstitutu,

Tarix İnstitutu

24 ay

222 900

      77. 

Yeni dünya nizamı və Azərbaycan

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi,

Bakı Mühəndislik Universiteti,

Naxçıvan Dövlət Universiteti,

“Naxçıvan” Universiteti

36 ay

360 000

78. 

Elm və təhsilin ölkənin sosial-iqtisad sisteminin formalaşması və davamlı inkişafında rolunun qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

36 ay

 

438 800