Председатель:

Наиба Пирверди кызы Мехтиева

Ученый секретарь:

Арзу Юсиф кызы Гусейнова

Члены:

Севда Мухтар кызы Альвердиева

 

Севда Захид кызы Ахмедова

 

Тубуханым Эльман кызы Гасымзаде

 

Зумруд Аман кызы Мамедова