Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

11.12.1941

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu (hazırkı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01

Botanika

Abşeronda becərilən Taset Nərgizgülü (Narcissus tarcissus tazetta L.) çiçəyinin efir yağı istehsalında xammal kimi tədqiq olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

84

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

46

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

12 ixtira, 8 patent

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Yüksək antibiotik xassəyə malik olan bitki mənşəli Plumbagin və digər naftoxinon maddələrin yeni alınma üsulları və yeni texnologiyaları işlənilmiş və tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmişdir.

Plumbagin əsasında tərkibində efiryağları olan bir sıra biokompozisiyalar alınmış və onların virus əleyhinə, tük köklərinin möhkəmləndirilməsi və bərpası, paradontit və paradontoz üçün vasitə, eləcə də ağ ciyər və yuxarı nəfəs yolları xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası üçün vasitə kimi sınaqdan keçirilmiş və onlara müvafiq patentlər alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.      Шихиев А.Ш., Горяев М.И. и др. Исследование химического состава абсолютного масла нарцисса тацетта. Журнал Химия природных соединений №3, c. 403, Ташкент, 1972

2.      Шихиев А.Ш., Серкеров С.В. О флавоноидах цветков нарцисса тацетта. Журнал Химия природных соединений, №4, c. 475, Ташкент, 1975

3.      Шихиев А.Ш., Мишурова С.С. Изучение монотерпеновой части эфирного масла котовника. Журнал Химия природных соединений, №5, Ташкент, 1979

4.      Шихиев А.Ш., Малиновская Т.А. Исследование нового эфиромасличного растения граммоциадиум в условиях Апшерона. Известия АН Азерб. ССР, 1980

5.      Shikhiev A.Sh., Abbasov R.M. A method for producing plumbagin. ─ Certificate of authorship of USSR. 946036: 1982 

6.      Shikhiev A.Sh. A new method of plumbagin extraction nearly doubles the target product yield and markedly simplifies process implementation. Licensintorg No 17, Moscow, 1985

7.      Шихиев А.Ш., А.И.Письменная. Обзорная информация, 1985, АзНИИТИ-Баку, 16 с. Биохимические препараты из дикорастущих растений Азерб. ССР

8.      Шихиев А.Ш., Алекперов У.К. и др. Способ получения плюмбагина. Авт. Свид. СССР №1263249, 1986

9.      Шихиев А.Ш., Сафарова Н.В. и др. Способ получения красителя из корки граната. Авт. свид. СССР №1389250, 1987

10.  Шихиев А.Ш., Гаджиев В.Д. и др. Способ получения эллаговой кислоты. Авт. свид. СССР №1481964, 1989

11.  Шихиев А.Ш., Гашимов Р.М. и др. Зубной эликсир. Авт. свид. СССР №1674844, 1991

12.  A.Ş.Şixiyev, Hacıyev V.C., Səfərova N.B., Hacıyev C.B., Həşimov R.Q. İltihaba qarşı aktivliyə malik olan bioaktiv maddənin alınma üsulu. Azərb. Respub. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi-İ 2001 01 18.

13.  Агабейли Р.А. А.Ш.Шихиев. Цитологические и цитогенетические эффекты нового антиоксидантного композиционного препарата (КП) IV Международная конференция БИОАНТИОКСИДАНТ. Москва, 2002.

14.  А.Ш.Шихиев. Биоактивные композиции плюмбагина, полученные на основе новых технологий его выделения из растительного сырья. «Химия, технология и медицина» Материалы Международной Конференции. Том XVII, Москва 2006, стр 227-230

15.  А.Ш.Шихиев. Антибиотические свойства плюмбагина выделенного из растительного сырья, его значение в медицине и других отраслях. Труды Института Ботаники НАНА Азерб. том XXVI, Баку «Элм», 2006, стр. 296-301

16.  Əliyev N.N., Hacıyev V.C., Rüstəmova L.İ., Qurbanov S.M., Əliyev K.N., Əsədova A.İ., Hacıyeva T.İ., Шихиев А.Ш. Enterovirus etiologiyalı respirator inyeksiyalar əleyhinə vasitə. Azərbaycan Resp. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, № İ 2008 0173. Bakı, 16.10.2008.

17.  Шихиев А.Ш., Ярадангулиев Б.А., Мовсум-заде А.А. Средство для укрепления корней волос и способ его получения. Евразийская Патентная Организация (ЕАПО) Евразийское Патентное Ведомство (ЕАПВ) № 14/010946-20, от 19.01.2009, г. Москва

18.  Aliyeva S., Qaniyeva R., Novruzov E., Шихиев А. et al. Responses and protection of photosynthetic reactions under stress. European Biotechnology Congress 2011, İstanbul, Turkey

19.  Şixiyev A.Ş., Yaradanquliyev B.A. Ağ ciyər və yuxarı nəfəs yolları xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi üçün bitki mənşəli vasitə. Azərbaycan Respub. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Patent №2012 0029, 2012.

20.  Jeyhuna Jafarova, Rena Ganiyeva, Aga Shikhiev, Sona Bayramova, Ralphreed Gasanov. Protection of chloroplast in vivo against oxida-tive stress. Biophysical Society 57th Annual Meeting: February 2-6, 2013, Philadelphia, Pennsylvania.

21.  А.Ш.Шихиев, П.М.Сафаралиев, Х.Дж.Халилова Экспресс-метод определение плюмбагина в процессе получения биологически активных композиций. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXXIV cild, Bakı, 2014, səh. 120-123.

22.  Aga Shikhiev, Khuraman Khalilova. The obtaining of modificated bioactive compositions on the bases of simultenous combined processed of plant raw material essential oils and plumbagin. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2018) July 03-06, 2018 Kiev-UKRAINE. P. 427.

23.  A.Ş.Şixiyev, B.A.Yaradanquliyev, X.C.Xəlilova. Tük köklərinin möhkəmləndirilməsi, bərpası və rənglənməsi üçün vasitə. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi. Patent. İ 2019 0044. Dövlət reyestrində qeydiyyatı: 06.09.2019.

24.  A.Ş.Şixiyev. Patogen mikroorqanizmlərə (virus, mikrob, bakteriya) qarşı bitki mənşəli antibiotik vasitə. Koronovirus pandemiyası: “Elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” mövzusunda beynəlxalq onlayn konfrans materialları, 4-5 avqust 2020-cı il, Bakı, Azərbaycan, səh.113-114.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi

Pedaqoji fəaliyyəti

·     1964-1965-ci illərdə Bakı Yeyinti Sənaye Texnikumunda (axşam növbəsində) müəllim

·     1965-1967-ci illərdə orta məktəbdə (Xızı rayonu, Giləzi kəndi) müəllim

·     1968-1969-cu illərdə 20 saylı (Bakı ş.) məktəbdə müəllim

·     1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində saathesabı müəllim

Digər fəaliyyəti

AMEA Botanika İnstitutunun Veteranlar Şurasının sədri

Təltif və mükafatları

Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalı (1973 il, təqdim olunmuş efir yağlarının keyfiyyətinə görə)

İş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5024330

Mobil tel.

(+994 50) 7601141

Ev tel.

(+994 12) 4653476

Faks

(+994 12) 4970994

Elektron poçtu

aqa.shikhiev@gmail.com