Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqaməti:

I. Biomüxtəlifliyin, torpaq və su ehtiyatlarının müasir yanaşmalarla tədqiqi, bərpası, mühafizəsi, səmərəli istifadəsi, electron məlumat bazaları və xəritələrinin yaradılması.

 

Problem:

1. Azərbaycanın bitki və göbələk biomüxtəlifliyinin transformasiya dinamikası, taksonomik təftişi, təbii və antropogen ekosistemlərdəki strukturunun sistematik-floristik və ekoloji-coğrafi təhlili, bioloji resurslardan səmərəli istifadə olunmaq üçün mühafizə vasitələrinin və texnologiyalarının inkişafı.

(Rəhbər: baş direktor b.e.d., prof. S.C. İbadullayeva).

 

Mövzular:

Azərbaycanın bitki biomüxtəlifliyinin sistematik-floristik və filogenetik tədqiqi, inventarlaşdırılması və elektron məlumat bazalarının hazırlanması (Rəhbər: b.e.d. A.M. Əskərov);

Qarabağ florasına aid herbari nümunələrinin təftişi, məlumat bazasının və elektron kataloqlarının yaradılması (Rəhbər: b.ü.f.d. P.X. Qaraxani);

Azərbaycan hüdudlarında Kiçik Qafqazın mikobiotasının müxtəlifliyinin araşdırılması, nadir, tibbi əhəmiyyətli və patogen (təsərrüfat) göbələklərin məlumat siyahılarının hazırlanması, göbələk kolleksiya­larının təkmilləşdirilməsi (Rəhbər: b.e.d., dos. D.N. Ağayeva);

Azərbaycanın cənub-şərq rayonlarının su ekosistemlərinin və Xəzər dənizinin alqoloji və yerüstü ekosistemlərinin lixenobrioloji biomüxtəlifliyinin sistematik öyrənilməsi, inventarlaşdırılması və elektron məlumat bazalarının hazırlanması (Rəhbər: b.ü.f.d. dos. Ş.C. Muxtarova);

Azərbaycan florasında yayılmış faydalı növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi, müxtəlif qrup konsentratların, qida əlavələrinin alınma texnologiyalarının hazırlanması, onların bioloji fəallığının müəyyənləşdirilməsi, tətbiqi və məlumat bazasının yaradılması (Rəhbər: b.e.d., prof. E.N. Novruzov);

Aran Qarabağın fаydаlı bitkilərinin еtnохаrаktеrik səciyyəsi, xüsusi əhəmiyyəti оlаn resursların biоеkоlоji хüsusiyyətlərinin, pоpulyаsiyа strukturunun müаsir vəziyyətinin və ehtiyatlarının öyrənilməsi (Rəhbər: b.e.d., prof. S.C. İbadullayeva);

Böyük Qafqazda (Azərbaycan hüdudlarında) meşə ekosistemlərinin bitki müxtəlifliyinin müasir vəziyyətinin öyrənilməsi və müqayisəli qiymətləndirilməsi (Rəhbər: b.e.d., dos. N.P. Mehdiyeva);

Azərbaycan florasının bəzi nadir bitkilərinin introduksiyası, bioekoloji, biomorfoloji tədqiqi və kolleksiyasının yaradılması (Rəhbər: b.e.d., prof. Ş.N. Qasımov).

 

Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqaməti:

II. Bioloji proseslərin molekulyar-genetik və fiziki-kimyəvi əsasları, genom, proteom və metabolom tədqiqatları, yeni bio-, nano- və postgenom texnologiyalarının fundamental və tətbiqi əsaslarının işlənib hazırlanması.

 

Problem:

2. Müxtəlif təbii və antropogen təsirlərə qarşı bitkilərin davamlılıq mexanizmləri, kənd təsərrüfatı bitkilərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, çirklənmiş torpaqların remediasiyası, stress amillərə qarşı tolerant bitki növlərinin müəyyənləşdirilməsi (Rəhbər: b.ü.f.d., dos. Ə.H.Qədimov).

 

Mövzular:

Ətraf mühit amillərinin kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına və məhsuldarlığına təsiri (Rəhbər: b.ü.f.d., dos. Ə.H.Qədimov);

Model və bioloji membranlarda stress amillərin təsir dərəcəsini müəyyənlişdirən daşınma sistemlərinin tənzimlənməsi və virusların proliferasiyasının qarşısını alan membran mexanizminin tədqiqi (Rəhbər: b.ü.f.d., dos. G.H.Soltanova).