7 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
05 Oktyabr 2022

7 oktyabr  2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında  iddiaçı Nurlanə Azad qızı Novruzi "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ QARAQUŞ DAĞININ FLORASI, BİTKİLİYİ VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində