18 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
17 Oktyabr 2022

18 oktyabr  2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında  iddiaçı Əliyeva Güllü Nizami qızı "AZƏRBAYCAN FLORASINDA PALIDIN (QUERCUS L.) BƏZİ NÖVLƏRİNİN MORFOLOJİ VƏ GENETİK POLİMORFİZMİ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində