Dissertasiya işinin müzakirəsi
16 İyun 2023

16 iyun 2023-cü il tarixində saat 10:30-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı Kəmalə Valeh qızı Əsədovanın 2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “AZƏRBAYCANDA YAYILAN LƏRGƏ CİNSİ (VICIA L.) NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ SƏMƏRƏLİ  İSTİFADƏSİ” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. 

İclasa aşağıdakı link vasitəsi ilə Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUeQcC0P-045CzWTpFKeaY_ZwDIgvmuP6_a4zzD1ghsI1%40thread.tacv2/1669199625152?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22fce8e4db-6739-4c86-90f6-3343535259cd%22%7d