Dissertasiya işinin müzakirəsi
16 İyun 2023

 16 iyun 2023-cü il tarixində saat 14:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında AR ETN Botanika İnstitutunun dissertantı Aygün Novruz qızı Zeynalovanın 2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “AZƏRBAYCAN FLORASINDA ACIÇİÇƏK (GENTİANA L.) CİNSİNİN SİSTEMATİKASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.   

İclasa aşağıdakı link vasitəsi ilə onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUeQcC0P-045CzWTpFKeaY_ZwDIgvmuP6_a4zzD1ghsI1%40thread.tacv2/1669199625152?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22fce8e4db-6739-4c86-90f6-3343535259cd%22%7d