Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Qazax şəhəri  

Təvəllüdü

 05.09.71

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.05-Botanika «Ceyrancölün  qış otlaqlarının kompleks qiymətləndirilməsi və onların səmərəli istifadəsi»

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 33

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 8

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Ceyrançöl massivi florasının tam icmalı tərtib edilmişdir ki, bu da 55 fəsilə, 236 cins və 389 növü əhatə edir. Regionun florasının sistematik, biomorfoloji, cografi və ekoloji təhlilləri aparılmışdır. Massiv üçün ilk dəfə olaraq  edifikatorların və dominantların tərkibi müəyyənləşdirilmiş, massivin yem sahələrinin bitkiliyi öyrənilmiş və onun 3 bitkilik tipi, 6 formasiya sinfi, 7 formasiya qrupu , 16 formasiya və 26 assosiyasiyanı özündə cəmləşdirən təsnifatı tərtib edilmiş, xəritə-sxem verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. İsgəndərova S.X.Əsədova K.K. Qazax və Ağstafa rayonlarının qış otlaqlarının bitki örtüyü (Kür çayının sağ sahili). Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, LX, №1-2, 2004 s 139-144.
 2. Əsədova K.K., Məlikov R.K. Sivrim əzgən. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, cild XXV, Bakı-“Elm”, 2004 s 297-298 . 
 3. Асадова К.К. Рациональное использование и улучшение зимних пастбищ Джейранчёльского массива. Аграрная наука Азербайджана, Научно-теоретический журнал Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики, №3-4 (212), 2006 c 162-164
 4. Асадова К.К. Современное состояние естественных кормовых угодий Джейранчёльского массива Азербайджанa. Труды Института Ботаники. Баку, 2006, c. 190-191
 5. Асадова К.К. Мероприятие по рациональному использованию зимних пастбищ Джейранчёльского массива. Известия АГПУ, Баку - №4, 2006, c. 337-339
 6. Асадова К.К. Степная  растительность зимних пастбищ Джейранчёля. Труды Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, 2008, том XIIVIII.c 118-120
 7. Асадова К.К. Особенности флоры и растительности в условиях зимних пастбищ. Научные ведомости Белгородского Государственного университета. Научный журнал №3 (43) вып.6, 2008, c. 60-76
 8. Асадова К.К. Кормовые ресурсы Джейранчёльского массива Азербайджана. Межд.научно практический журнал «Проблемы освоения пустынь», Ашхабад, 2008, c. 34-37
 9. Асадова К.К. Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXX cild, Bakı, Təhsil 2010, s.112-116
 10. Асадова К.К. Структурная организация и кормовые запасы вересковидносолянковых пастищ Джейранчельского массива. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXXI - cild, Bakı 2011, s.144-148
 1.  Асадова К.К. Биоразнообразие эфемерово-эфемероидовой растительности пустынных и  полупустынных пастбищ  западной части  Азербайджана. AMEA  Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı-2012 ,XXXII cild, s. 216-219
 2. K.K. Asadova. Dynamics of fodder resources of the most important fodder plants of the winter pastures of north-western part  of  Azerbaijan. Sustainable Agriculture Research, Vol.2, may 2013 Canadian Center Of  Science and Education. p. 29-36.  (p-ISSN 1927-050X e-ISSN 1927-0518) 
 3. Асадова К.К., Aбдыева Р.Т. Cовременное состояние кустарничково-сведовых сообществ  в некоторых районах Азербайджана. Журнал, «Проблемы освоения пустынь» Туркменистан. № 1-2, 2013 г., с. 42-44                
 4. Абдыева Р.Т., Асадова К.К. Халилов В.С., Абдуллаева А.Ю. Фитоценотическая характеристика некоторых высокогорных луговых ассоциаций Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2014, cild XXXIV, s.72-79
 5. Kamalya K. Asadova. Annual halophytes community of the coastal line middle part of Caspian sea. Plant &Fungal Research. December 2019, № 2, p.17-22
 6. Abdiyeva R.T., Асадова К.К., Мехтиева Н.П., Али-заде В.М. Новый для флоры Азербайджана вид Amaranthus spinosus L. из сем. Amaranthaceae. Ботанический журнал, 2021, том 106, № 9, с. 83–85 (DOI: 10.31857/S0006813620070029).
 7. Abdiyeva R.T., İbrahimova A.G. Asadova K.K. Modern approaches to the study of the alien plants in Azerbaijan. Karabakh, II İnternational congress of applied sciences Azerbaijan National Academy of Sciences.8-10 November 2021 p.176.
 8. Мехтиева Н.П., Абдыева Р.Т., Нигяр Мурсал, Асадова К.К., Абдуллаева А.У. Исследование фиторазнообразия лесных экосистем Губинского района (Азербыйджан). Материалы Международной научно-практической конференции «Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии»–Международная научно-практическая конференция»Алматы, 2022, стр. 410.
 9. Mehdiyeva N.P., Abdıyeva R.T., Əsədova K.K., Abdullayeva A.Y. Qalaaltı meşə massivində fitomüxtəlifliyin monitorinqi. “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti, II hissə 2022, səh. 91.
 10. N.P. Mehdiyeva, R.T. Abdıyeva, N. Mürsəl, K.K. Əsədova, A.Y. Abdullayeva, Ü.S. Hüseynova, L.İ. Babayeva. İsmayıllı və Qəbələ rayonlarının meşə ekosistemlərinin fitomüxtəlifliyi. Azərbaycan Botanika Jurnalı, 2022, 1 (1), Bakı, səh.34.
 11. С. Абасова, К.К. Асадова. Характеристика растительности окрестности озера Сары су. Andijan State Univesity, Materials of the 1st İnternational conference: Conservation of Eurasian  biodiversity: Contemporary problems, solutions and perspectives, 15-17 may 2023. Uzbekistan cтр. 172.
 12. K.K. Asadova. Some rare species of Lankaran district. "Heydər Əliyev İli"nə həsr edilmiş "Bitki aləminin öyrənilməsində müasir yanaşmalar" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 22-24 iyun, Bakı. 2023, pp. 71-72.
 13. Р.Т. Абдыева, К.К. Асадова, Нигяр Мурсал. Fraxinus pensilvanica (Oleaceae)–Новый чужеродный вид во флоре Азербайджана. Ботанический журнал, 2023, том 108, № 11, с. 70–74.
 14. K.K. Asadova, Carmelo Maria Musarella. The vegetation cover of the Neftchala district of Azerbaijan. Plant & Fungal Research, 2023, 6(2): pp. 11-16.   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 2018-2024

Digər fəaliyyəti

1.Botanika İnstitunun YAP (Yeni Azərbaycan Partiyası) Səbail rayon təşkilatının sədr müavini.

2. Botanika İnstitutunun Qadınlar Şurasının büro üzvü.

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu. Bakı, Badamdar yolu, 40, AZ 1004

Vəzifəsi

 Təhsil şöbəsinin müdiri. Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 asadova_kam@mail.ru