Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası .Qazax şəhəri

 

Təvəllüdü

5.09.71

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.05-Botanika «Ceyrancölün  qış otlaqlarının kompleks qiymətləndirilməsi və onların səmərəli istifadəsi».

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

23

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

8

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Ceyrançöl massivi florasının tam icmalı tərtib edilmişdir ki, bu da 55 fəsilə, 236 cins və 389 əhatə edir. Regionun florasının sistematik, biomorfoloji, cografi və ekoloji təhlilləri aparılmışdır.Massiv üçün ilk dəfə olaraq  edifikatorların və dominantların tərkibi müəyyənləşdirilmiş , massivin yem sahələrinin bitkiliyi oyrənilmiş və onun 3 bitkilik tipi, 6 formasiya sinfi, 7 formasiya qrupu , 16 formasiya və 26 assosiyasiyanı özündə cəmləşdirən təsnifatı tərtib edilmiş,xəritə-sxem verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. İsgəndərova S.X.Əsədova K.K.Qazax və Ağstafa rayonlarının qış otlaqlarının bitki örtüyü (Kür çayının sağ sahili). Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, LX, №1-2, 2004 s 139-144.

2. Əsədova K.K., Məlikov R.K.Sivrim əzgən  AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, cild XXV, Bakı-“Elm”, 2004 s 297-298 . 

3. Асадова К.К. Рациональное использование и улучшение зимних пастбищ  Джейранчёльского массива. Аграрная наука Азербайджана, Научно-теоретический журнал Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики, №3-4 (212), 2006 c 162-164

4. Асадова К.К. Современное состояние естественных кормовых угодий Джейранчёльского массива Азербайджанa . Труды  Института Ботаники . Баку, 2006 c 190-191

5. Асадова К.К. Мероприятие по рациональному использованию зимних пастбищ Джейранчёльского массива. Известия АГПУ, Баку - №4, 2006 c. 337-339

6. Асадова К.К.  Степная  растительность зимних пастбищ Джейранчёля. Труды Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, 2008, том XIIVIII.c 118-120

7. Асадова К.К Особенности флоры и растительности в условиях зимних пастбищ.  Научные ведомости Белгородского Государственного университета. Научный журнал №3 (43) вып.6, 2008 c. 60-76

8. Асадова К.К. Кормовые ресурсы Джейранчёльского массива Азербайджана. Межд.научно практичесkий журнал «Проблемы освоения пустынь», Ашхабад, 2008.c. 34-37

9. Асадова К.К. Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXX cild, Bakı, Təhsil 2010, s.112-116

10 . Асадова К.К. Структурная организация и кормовые запасы вересковидносолянковых пастищ Джейранчельского массива. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXXI - cild,Bakı 2011.s.144-148

11.  Асадова К.К Биоразнообразие эфемерово-эфемероидовой растительности  пустынных  и  полупустынных пастбищ  западной части  Азербайджана . AMEA  Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı-2012 ,XXXİİ cild s. 216-219

12. K.K.Asadova. Dynamics of fodder resources of the most important fodder plants of the winter pastures of north-western part  of  Azerbaijan. Sustainable Agriculture Research Vol.2, may 2013 Canadian Center Of  Science and Education. p. 29-36.  (p-ISSN 1927-050X e-ISSN 1927-0518) 

13. Асадова К.К .,Aбдыева Р.Т.Cовременное состояние кустарничково-сведовых сообществ  в некоторых районах Азербайджана. Журнал, «Проблемы освоения пустынь» Туркменистан. № 1-2 2013 г.с. 42-44                

14. Абдыева Р.Т., Асадова К.К. Халилов В.С., Абдуллаева А.Ю.Фитоценотическая характеристика некоторых высокогорных луговых ассоциаций Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2014, cild XXXIV, s.72-79

15. Kamalya K. Asadova . Annual halophytes community of the coastal line middle part of Caspian sea . Plant &Fungal Research. December 2019 № 2 p.17-22

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

2018-2019

Digər fəaliyyəti

1.Botanika İnstitunun YAP (Yeni Azərbaycan Partiyası)  Səbail rayon təşkilatının  sədr müavini.

2. Botanika İnstitutunun Qadınlar Şurasının buro üzvü.

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu .Bakı ,Badamdar yolu,40. AZ1073

Vəzifəsi

Təhsil şöbəsinin müdiri .Aparıcı elmi işçi.

Xidməti tel.

502-40-53

Mobil tel.

0507051416

Ev tel.

012-538-42-95

Faks

4970494

Elektron poçtu

asadova_kam@mail.ru