Anadan olduğu yer

 Qazax şəhəri

 

Təvəllüdü

 05.09.1971

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universisteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 03.00.05

Botanika

Ceyrançöl massivi qış otlaqlarının kompleks qiymətləndirilməsi və onların səmərəli istifadəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
19

 
 4 elmi əsər, 3 tezis

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayıKadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

     Azərbaycan üçün ilk dəfə Ceyrançöl massivi bitkiliyinin təsnifatını tərtib etmişdir. Burada 3 bitkilik tipi, 6 formasiya sinfi, 16 formasiya və 26 assosiasiya öz əksini tapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. İsgəndərova S.X. Əsədova K.K. Qazax və Ağstafa rayonlarının qış otlaqlarının bitki örtüyü (Kür çayının sağ sahili) Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, LX, №1-2, 2004
 2. Məlikov R.K. Əsədova K.K. Sivrim əzgən AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, cild XXV, Bakı-“Elm”, 2004
 3. Асадова К.К. Состояние полынных пастбищ Джейранчёльского массива (Азербайджан) и влияние антропогенных факторов. Азовский науч.-исследовательский инст. рыбного хозяйства Ростовский государственный университет Между.нацчная конференция посвященныя Проблемам устойчивого функционированияводных и наземных экосистем, Россия, 9-12 октября, 2006, Ростов-на-Дону.
 4. Асадова К.К. Рациональное использование и улучшение зимних пастбищ Джейранчёльского массива Аграрная наука Азербайджана, Научно-теоретический журнал Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики, №3-4 (212), 2006
 5. Асадова К.К. Современное состояние естественных кормовых угодий Джейранчёльского массива Азербайджан. Труды Института Ботаники. Баку, 2006
 6. Асадова К.К. Мероприятие по рациональному использованию зимних пастбищ Джейранчёльского массива Известия АГПУ, Баку - №4, 2006
 7. Асадова К.К. Биоразнообразие и структура растительности зимних пастбищ Джейранчёля Азербайджана Материалы III Всеросийской научной конференции Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Пущино, 2008
 8. Асадова К.К. Степная растительност зимних пастбищ Джейранчёля Труды Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, 2008, том XIIVIII
 9. Асадова К.К. Особенности флоры и растительности в условиях зимних пастбищ Научные ведомости Белгородского Государственного университета. Научный журнал №3 (43) вып.6, 2008
 10. Асадова К.К. Кормовые ресурсы Джейранчёльского массива Азербайджана. Межд.научно-практичесий журнал «Проблемы освоения пустынь» , Ашхабад, 2008
 11. Асадова К.К. Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXXcild, Bakı, Təhsil 2010, səh.112-116
 12. Асадова К.К. Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана AMEA Botanika institutunun elmi eserleri XXX cild Bakı – “Təhsil” Elm 2010 səh 112-116
 13. Асадова К.К. Структурная организация и кормовые запасы вересковидносолянковых пастищ Джейранчельского массива AMEA Botanika institutunun elmi eserleri – XXXI-cild Bakı 2011 səh 144-148
 14. Асадова К.К. Биоразнообразие эфемерово-эфемероидовой растительности пустынных и  полупустынных пастбищ  западной части  Азербайджана. AMEA  Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı-2012 ,XXXII cild
 15. Asadova K.K. Dynamics of fodder resources of the most important fodder plants of the winter pastures of north-western part of Azerbaijan Sustainable Agriculture Research Vol.2,may 2013 Canadian Center Of  Science and Education. p. 29-36.
 16. Асадова К.К. Абдыева Р.Т. Современное состояние кустарничково-сведовых сообществ в некоторых районах Азербайджана. Журнал «Проблемы освоения пустынь» 1-2 Ашхабад  2013
 17. Асадова К.К., Абдыева Р.Т., Халилов В.С. и др Фитоценотическая характеристика некоторых высокогорных луговых ассоциаций Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı-2014, XXXIV Cild
 18. Asadova K.K. Desert Fitocenosis of the Absheron Peninsula SEAB 2016 symposiyum on euroasian biodiversity abstrakt book 23-27 May 2016 Antalya, Türkiye
 19. Asadova K.K. The main plant formtions spread over stern and eastern of Goy-Gol region International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity 80 th Anniversary of the Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences Conferes Program & Abstrkt Book October 2-4, Baku Azerbaijan 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

asadova _kam @mail.ru
b_kam@rambler.ru