Anadan olduğu yer

 Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri

 

Təvəllüdü

 11.08.1978

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 
2417.01

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qırxbuğumkimilər (Polygonaceae Juss.) fəsiləsinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və istifadə yolarının elmi əsasları  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
29

 
10

 

  

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

     Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qırxbuğumkimilər (Polygonaceae Juss.) fəsiləsinə aid 10 cins, 14 variasiya, 34 növ müəyyən edilmişdir.  Ilk dəfə olaraq region üçün Rumex confertus Willd. növü qeydə alınmış və 5 növün yeni arealı müəyyən edilmişdir. Bəzi nadir və məhv olmaq üzrə olan növlər kateqoriyalar üzrə qiymətləndirilmişdir. Məhv olmaq təhlükəsində olan Rheum ribes, Bistorta carnea və s. növlər reintroduksiya edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Şirəliyeva G.Ş. Nаxçıvаn MR flоrаsındа rəvənd (Rheum) növləri və оnlаrın təsərrüfаt əhəmiyyəti.  Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Аspirаntlаrının Еlmi Kоnfrаnsının Mаtеriаllаrı  Bаkı - «Еlm»- 2006, səh. 243-245.
 2. Şirəliyeva G.Ş. Nаxçıvаn MR flоrаsındа əvəlik cinsinin növləri. Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Gеnеtik Еhtiyаtlаr Institutu I Bеynəlxаlq Еlmi Kоnfrаns Bаkı - 2006, səh. 226-227.
 3. Şirəliyeva G.Ş. Аt əvəliyinin (Rumex confertus) intrоduksiyаsı. Bеynəlxаlq Bоtаnikа Kоnfrаnsı Ətrаf mühitin mühаfizəsində Bоtаnikа Bаğlаrının rоlu Mərdəkаn dеndrаrisi, Bаkı- 2006, 14-17 avqust, səh. 89-90.
 4. Ibadullаyеvа S.C., Şirəliyeva G.Ş. Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsının  subаlp hündürоtluğundа rаst gəlinən Qırxbuğum fəsiləsinin bəzi nümаyəndələri  hаqqındа. Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Nаxçıvаn Bölməsi Xəbərlər Təbiət еlmləri sеriyаsı, №3 Nаxçıvаn, «Tusi», 2006, səh. 91- 94
 5. Ibadullаyеvа S.C., Şirəliyeva G.Ş. Nаxçıvаn MR flоrаsındа yаyılаn Qırxbuğum (Polygonaceae) fəsiləsinə аid növlərin biоеkоlоji xüsusiyyətləri АMЕА «Xəbərlər» Biоlоgiyа еlmləri sеriyаsı , 2006, №5-6, səh. 52-59
 6. Şirəliyeva G.Ş. Bistorta carnea (C Koch.) Kom. (Polygonaceae) növünün intrоduksiyаsı. АMЕА Bоtаnikа İnstitutunun Elmi Əsərləri XXVI cild Bаkı-«Еlm»-2006, səh. 258-259.
 7. Ширалиева Г.Ш. Плотность запасов Rumex acetosa L. в Нахчыванской АР VII Международный Симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Материалы симпозиума том II, Москва, 2007, стр 224-225.
 8. Şirəliyeva G.Ş., Məmmədоvа S.Е. Qırxbuğumkimilər (Polygonaceae Juss.) fəsiləsinə аid bəzi növlərin miüаlicə əhəmiyyəti. Аzərbаycаn MЕА-nın Mikrоbiоlоgiyа Institutunun Elmi Əsərləri V cild, Bаkı- «Еlm»- 2007, səh.  123-124
 9. Şirəliyeva G.Ş. Itməkdə оlаn Qırmızıbаş (Persicaria Hill.) növlərinin bərpаs. BDU Аkаdеmik Həsən Əliyеvin 100 illik yubilеyinə həsr оlunmuş «Еkоlоgiyа: Təbiət və Cəmiyyət prоblеmləri. Bеynəlxаlq Еlmi Kоnfrаns. Bаkı-2007, səh.  345-346
 10. Ибадуллаева С.Дж., Ширалиева Г.Ш. Редкие виды семейства Гречишных - Polygonaceae МОИП, АГБИНА Государственный Историко - Литературный Музей- Заповедник А.С.Пушкина. «Интродукция редких растений» Материалы 1-й международной конференции (посвященной 300-летию Карла Линнея) Москва, 2007, стр. 10 
 11. Ибадуллаева С.Дж., Мамедли Т.Б., Ширалиева Г.Ш. Перспективные кормово-силосные растения во флоре Нахчыванской Автономной Республики Х Международная  Научная  Конференция посвященная 450-летию Астрахани. Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря и водоемов  внутренного  стока Евразии Материалы, 2008, стр.  24-25
 12. Şirəliyeva G.Ş. Qırxbuğum fəsiləsinə (Polygonaceae) аid bəzi növlərin еhtiyаtı. Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Bоtаnikа Institutunun Еlmi Əsərləri XXVIII cild. Bаkı- «Еlm», 2008, səh. 81- 83.
 13. Ибaдуллаева С.Дж., Ибрагимов А.Ш., Талыбова Ф.З., Ширалиева Г.Ш. Субальпийское высокотравье Нахичеванской АР. Российская Академия Наук «Ботанический журнал» том 93, Санкт-Петербург «Наука» 2008. стр. 737-743
 14. Şirəliyeva G.Ş. Qırxbuğum fəsiləsinin bitkilik tipində rоlu. Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Bоtаnikа Institutunun Еlmi Əsərləri XXIX cild. Bаkı- «Еlm»- 2009, səh.140-144.
 15. İbadullayeva S.C., Seyidov M.M., Şirəliyeva G.Ş. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun nadir bitkiləri. Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Bоtаnikа Institutunun Еlmi Əsərləri Cild. ХХХ. «Təhsil»EİM. Bakı- 2010, s.74-77
 16. İbadullayeva C., Shiraliyeva G. et.all. Willd plants used on food purposes Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, Azerbaycan 26-28 oktyabr 2011, s. 47-52
 17. Qasımov H.Z., Ələkbərov R., Şirəliyeva G.Ş., Mövsümova N., Əliyeva Ş., Əhmədzadə S. , Əsgərova N.,Naxçıvan MR florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yollarıAMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərlər toplusu, XXXIII cild, Bakı-2013, səh 75-84
 18. İbadullayeva C., Shiraliyeva G. et al. Arrangements for Analysis and Protection of Some Food and Economical Significance of Rare and Threatened Species in about of Absheron, Azerbaijan Republic International Journal of Agriculture Innovations and Research. Volume 2, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473. 2014 pp. 567-570
 19. İbadullayeva S.C., Mustafayev A.B., Şirəliyeva G.Ş. Böyük Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərinin bitkiliyinin təsnifatı. AMEA Xəbərlər, Biologiya seriyası, Bakı -2014. N-3, səh.58-65
 20. Şirəliyeva G.Ş. Qırxbuğum fəsiləsinin faydalı növlərinin etnobioloji tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərlər toplusu, XXXIV cild, Bakı-2014, səh 157-166
 21. Ибадулаева С.Д., Гасымов Г.З., Зульфугарова П.В., Рафиева С.Р., Гулиева С.Г, Ширалиева Г.Ш., Новрузова Л.А. Дикорастущие растения, используемые в напитках, во флоре Азербайджана: этноботанические исследования. Scientific journal of Academic research. Multidisciplinary Journal BLACK SEA.  Tbilisi, Georgia, 2015 p.73-84
 22. Şirəliyeva G.Ş. Azərbaycan florasında Əvəlik (Rumex L.) növləri və etnobotaniki istifadəsi. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərlər toplusu, XXXV cild, Bakı-2015, səh 76-79
 23. İbadullayeva S., Abbasova V., Şirəliyeva G.Ş. Azərbaycan florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yolları. Müasir kimya və biologiyanin aktual problemləri, Gəncə-2016 may, səh 47- 49
 24. İbadullayeva C., Shiraliyeva G. et.all. Anti- Helminth properties of some plants in Azerbaijan Asurvey on Ethnobotanical  Materials SEAB 2-Symposium on EuroAsian Biodiversity. 2016 may,  p. 212,   Antalya-Turkey
 25. İbadullayeva S.C., A.Novruzova, P.V.Zulfuqarova, Shiraliyeva G. Ethno-botanical approaches in the veterinary medicine.İnternational conference İnnovaive Approaches to Conservation of Biodiversity, 2016-Baku, p.30
 26. İbadullayeva S.C., Mustafayev A.B., Şirəliyeva G.Ş. Şahdağ milli parkinin örüş və biçənəklərinin məhsuldarlığının mövsümi   dinamikası. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal, №5,  , s. 96 - 98
 27. Shiraliyeva G. Persicaria species in flora of Azerbaijan and Etnobiology of their Use International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS) ISSN 2319-7706 Volume 6, Number 1 (2017) pp. 527-531
 28. Shiraliyeva G. Antimicrobial Characteristics of essential oil of the Origanum vulgare International Journal of current Microbiology and applied sciences ISSN 2319-7706 volume 6 number 12(2017)
 29. Shiraliyeva G. Sh,   Zulfuqarova  P. V, Asgarova N. A.  Introduction of some essential oil plants of the  family Apiaceae Lindl .   ISSN 2223-1617, 2017-XXXVII.   Azerbaijan National Academy of sciences.      Prosedings  of the Institute of Botany, p 100-102.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 3805858

Ev tel.

(+994 12) 5331177

Faks

 

Elektron poçtu

 [email protected]