Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

22.03.1955

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə  elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Биологические особенности и эфирномасличность видов Pimpinella L. (Бедренец), произрастающих в Азербайджане

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycan florasının  dərman bitkilərinin biomüxtəlifliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı


148 (onlardan 3 kitab, 1 metodiki vəsait, 1 kitabça)

 
75

 

22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı


1 müəlliflik şəhadətnaməsi

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 4

Əsas elmi nailiyyətləri

“Azərbaycan florasının dərman bitkiləri” adlı Elektron Məlumat Bazası

Elmi əsərlərinin adları

 1. Серкеров C.В., Мехтиева Н.П. Новый компонент  Eupatorium cannabinum L. // Химия природных соединений. 2009. № 3, с.318-320
 2. Мехтиева Н.П. Лекарственные растения флоры Азербайджана, применяемые в гомеопатии // Традиционная медицина. М. 2009. № 1 (16), с.12-20.
 3. Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д., Зейналова С.А. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Самур-Дивичинской низменности (Азербайджан) // Растительные ресурсы. Том 45, Вып.2, 2009, с. 37-47.
 4. Sahmurova A., Brent Philip Duncan,  Bahshaliyeva K., Mehtiyeva N., Mustafayeva S. Chemical composition and antifungal activities of essential oils of  Pyrethrum leptophyllum Stev. ex Bieb.  Journal of  Residuals Science and Technology (JRS et T), USA, vol. 7, N 3-July 2010, p. 187-190.
 5. Серкеров С.В.,Мехтиева Н.П, Мустафаева С.Д. Новые стероидные компоненты Achillea filipendulina Lam. и Eupatorium cannabinum L. // Растительные ресурсы. 2010, том 46, вып. 2., с. 99-105
 6. Мехтиева Н.П. Сравнительный таксономичес-кий и биоморфологический анализ лекарственной флоры Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Доклады НАН Азербайджана. 2010, № 3, с. 87-94
 7. Mehdiyeva N.P. Azərbaycanın dərman florasının biomüxtəlifliyi. Bakı: “Letterpress”, 2011, 186 s.
 8. Мехтиева Н.П. Результаты ресурсоведческих исследований лекарственных растений флоры Азербайджана // AMEA  Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri). 2012, Cild 67, №1, s. 30-38
 9. Мехтиева Н.П., Зейналова С.А. Редкие виды лекарственных и ароматических растений Азербайджана. Bakı: “Letterpress”, 2013, 154 s.
 10. Mehtiyeva N., Zeynalova S. Medicinal and Aromatic plants of Azerbaijan. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS Publications catalogue) Develo-ped under the Auspices of the UNESCO, Oxford, UK., 2013.
 11. Мехтиева Н.П. О некоторых растениях флоры Азербайджана, используемых в народн. медицине и кулинарии //Традиционная медицина. 2014, № 4(39) с. 25-32
 12. Мехтиева Н.П. Дополнение к флоре Азербайджана // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı. 2014. cild. XXXIV. s. 137-140.
 13. 13. Гусейнова А.Ю., Гарахани П.Х., Мехтиева Н.П. Новый вид рода Centaurea (Asteraceae) из Азербайджана // Ботанический журнал, 2014, т. 99, № 3, с. 350-352.
 14. Mamedov N., Mehdiyeva N.,Craker L. Medicinal plants used in traditional medicine of the Caucasus and North America //Journal of Medicinally Active Plants. 2015, Vol.4, Issues 3-4, p. 42-66
 15. Мехтиева Н.П., Гельтман Д.В. Acalypha australis (Euphorbiace) - новый чужеродный вид для флоры Азербайджана // Ботанический журнал. 2015. Т. 100, № 4,  с. 403-406
 16. Мехтиева Н.П.,Абдыева Р.Т.,Османова Г.О.,Али-заде В.М. Онтогенетическая структура и оценка состояния ценопопуляций редкого эндемичного вида Iris acutiloba C.A.Mey // Труды Азербайджанского Национального Комитета «Человек и Биосфера» (МаВ, ЮНЕСКО) Экологическая цивилизация, устойчивое развитие, окружающая среда. 2015. Т. 10,  с. 109-118.
 17. Мехтиева Н. П., Дадашoва А. Г., Али-заде В. М. Новый для флоры Азербайджана вид Phalacroloma annuum (Asteraceae) //Ботанический журнал. 2017, № 5, с. 689-693
 18. Mehdiyeva N.P.,Alizade V.M.Guliyev I.S.Alirzayeva E.H. / Editor Rainer W. Bussman. William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden. Springer reference. 2017. 746 p.
 19. Гасымова Ш. А., Новрузов Э.Н., Мехтиева Н.П. Изучение химического состава жирного масла из семян Silybum marianum (L.) Gaertn. // Химия растительного сырья. 2017. №3, c. 107-111.
 20. Ali-zade V.M., Mehdiyeva N.P., Abdiyeva R.T. Ibrahimova S., Salimov R.A. Estimating the risk of extinction of rare and threatened plant species Transaction of the Molecular Biology and Biotechnologies, 2017, ANAS, Vol. 1, p.
 21. Bayramova M.D. Mursal N., Mehdiyeva N.P. Phytocoenotic properties and ontogenetic structure of the rare species Galanthus caucasicus (Baker) A.Grossh. in Quba dostrict of Azerbaijan. Proceedings of the Institute of Botany ANAS, 2017, Vol. XXXVII, p. 45-49

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Naturaterapistlərin Peşəkar Assosiasiyasının Elmi cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində magistratura (2017-2020)

Digər fəaliyyəti 

 
Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü; 
Müdafiə üzrə Elmi Şurasının üzvü;
Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin xəzinədarı;
Botanika İnstitutunun Plant and Fungal Research jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin nəşri olan "Azerbaijan Journal of Botany" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Biologiya və Tibb Bölməsinin Fəxri fərmanı (2015, 2019)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

Ekosistemlərin fitososiologiyası şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 5024391

Mobil tel.

(+994 50) 3253971

Ev tel.

(+994 12) 5105439

Faks

(99412) 497 09 94

Elektron poçtu

naiba_m@mail.ru