Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl ray., Minbaşılı kəndi  

Təvəllüdü

 25.12.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2417.01

Botanika

Abşeronda introduksiya olunmuş Danaayağı (Araceae Juss.) fəsiləsinin növlərinin biomorfologiyası və becərilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2417.01

Botanika

Azərbaycanın quru subtropik şəraitinə introduksiya olunmuş tropik bitkilərin (Bromeliaceae Juss., Orchidaceae Juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 107

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 46

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 3 

Əsas elmi nailiyyətləri

 Daxili ekoloji mühitin və interyerlərin abadlaşdırılmasında, bədii-memarlıq tərtibatında, istehsalatda əmək şəraitinin sağlamlaşdırılmasında tropik bitkilərin rolunu öyrənmiş, həmin bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərinin və becərilmə aqrotexnikasının, çoxaldılmasının effektli üsullarının elmi-nəzəri və elmi-metodiki bazasını və onların praktiki istifadə yollarının elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Dünya florasının tropik və subtropik bölgələrindən introduksiya edilmiş bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə ilk dəfə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərini, böyümə və inkişaf biologiyasını, virginil və generativ dövrlərdə morfogenezini, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyasını öyrənmiş, öyrənilən növlərin klon mikroçoxaldılması metodunu təkmilləşdirmiş və tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün Azərbaycanın aqrar sektorunda əmələ gələn bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə əsaslanan subustrat əvəzləyicisinin kompleks metodunu işləyib hazırlamışdır. Bütün bunlar ilk dəfə əldə edilən və elmi yenilik daşıyan mühüm məlumatlardır  və onların əldə  edilməsi müəllifin şəxsi tədqiqatlarının nəticəsidir.    

Elmi əsərlərinin adları

1. Биология ювенильного развития видов рода Yucca L. при культуре на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.

2. Effects of gibberellic acid (GA3) and indole-3-acedic Acid (IAA) on flowering, stalk Elongation and Bulb Characteristics of Gladiolus [Gladiolus grandifolium var. with prosperity]. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2012, №3, с. 43-45.

3. Agave L. cinsinin yuvenil bitkilərinin morfogenezi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.

4. Study on floristic, life form and plant chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Journal of Taksonomy and Biosystematics, Iran-Published by University of Isfahan Research Center, 2012, №10, pp. 41-51.

5. Морфогенез ювенильных растений некоторых видов лука (Allium L.) интродуцированных из природной флоры Нахчыванской АР на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2013, №2, с. 45-48.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 AMEA Botanika İnstitutunun müdafiə seminarının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 İcraçı direktor

Xidməti tel.

 (+994 12) 5024321

Mobil tel.

 (+994 50) 6482700

Ev tel.

 (+994 12) 4771446

Faks

 (+994 12) 5024172

Elektron poçtu

 gshakir@mail.ru