Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl ray., Minbaşılı kəndi

Təvəllüdü

 25.12.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

 Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2417.01

Botanika

Abşeronda introduksiya olunmuş Danaayağı (Araceae Juss.) fəsiləsinin növlərinin biomorfologiyası və becərilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2417.01

Botanika

Azərbaycanın quru subtropik şəraitinə introduksiya olunmuş tropik bitkilərin (Bromeliaceae Juss., Orchidaceae Juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 130 (2 monoqrafiya, 1 kitab)

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 46

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 6 

Əsas elmi nailiyyətləri

Daxili ekoloji mühitin və interyerlərin abadlaşdırılmasında, bədii-memarlıq tərtibatında, istehsalatda əmək şəraitinin sağlamlaşdırılmasında tropik bitkilərin rolunu öyrənmiş, həmin bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərinin və becərilmə aqrotexnikasının, çoxaldılmasının effektli üsullarının elmi-nəzəri və elmi-metodiki bazasını və onların praktiki istifadə yollarının elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Dünya florasının tropik və subtropik bölgələrindən introduksiya edilmiş bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə ilk dəfə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərini, böyümə və inkişaf biologiyasını, virginil və generativ dövrlərdə morfogenezini, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyasını öyrənmiş, öyrənilən növlərin klon mikroçoxaldılması metodunu təkmilləşdirmiş və tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün Azərbaycanın aqrar sektorunda əmələ gələn bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə əsaslanan substrat əvəzləyicisinin kompleks metodunu işləyib hazırlamışdır. Bütün bunlar ilk dəfə əldə edilən və elmi yenilik daşıyan mühüm məlumatlardır  və onların əldə  edilməsi müəllifin şəxsi tədqiqatlarının nəticəsidir.

Botanika, bitkilərin introduksiyası, sistematika, biomorfologiya, bitki örtüyü, ekologiya və fitodizayın sahələrində elmi tədqiqat işləri aparır.

40 ilə yaxındır ki, Respublikada dekorativ əhəmiyyətli yeni tropik və subtropik bitkilərin örtülü şəraitə introduksiyası, tədqiqi və mədəni floranın zənginləşdirilməsi ilə məşğuldur.

Şəxsi tədqiqatlarının elmi istiqaməti Dünya florasının tropik və subtropik rayonlarından qiymətli dekorativ əhəmiyyətli bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraidə becərilmək məqsədi ilə introduksiyası ilə bağlıdır. Apardığı tədqiqatlar nəticəsində örtülü şəraitdə becərilən tropik və subtropik bitkilərin bioekologiyası, biomorfologiyası, fenologiyası, morfogenezi, böyümə və inkişafı, çoxaldılması və aqrotexnikası haqqında yeni geniş elmi nəticələr əldə etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Биология развития некоторых видов семейства Бромелиевые (Bromeliaceae Juss.). Вiсник Киiвського Нацiонального Унiверситету iмен Тараса Шевченка «İнтродукцiя та збереження рослинного рiзноманiття. №19-21, 2009, с.76-78.
 2. Экологические основы интродукции субтропических растений на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Издательство МГОУ, 2009, №3, с. 80-83.
 3. Роль ксилотрофных базидомицетов в комплексном использовании растительных ресурсов. «Иммунопатология, аллергология, инфектология», 2010, № 1, с. 274.
 4. Биоморфологические особенности некоторых видов Bromeliaceae Juss. при культуре в закрытом грунте. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», Москва, 2010, №3, с. 42-47.
 5. Цикл развития и этапы органогенеза монокарпических бромелиевых (Bromeliaceae Juss.). Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2010, №4, c. 48-51.
 6. Монокарпические виды семейства бромелиевых (Bromeliaceae Juss.) в открытом озеленении сухих субтропиков. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №1, с. 11-12.
 7. Биология ювенильного развития видов рода Yucca L. при культуре на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
 8. Effects of Post Harvesting On Biochemical Changes in Gladiolus Cut Flowers Cultivars [White prosperity]. Middle-East Journal of Scientific Research 9 (5): 572-577, 2011.
 9. Effects of gibberellic acid (GA3) and indole-3-acedic Acid (IAA) on flowering, stalk Elongation and Bulb Characteristics of Gladiolus [Gladiolus grandifolium var. with prosperity]. 10. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2012, №3, с. 43-45.
 10. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2012, №3, с. 43-45.
 11. Agave L. cinsinin yuvenil bitkilərinin morfogenezi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
 12. Study on floristic, life form and plant chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Journal of Taksonomy and Biosystematics, Iran-Published by University of Isfahan Research Center, 2012, №10, pp. 41-51.
 13. Биохимическая характеристика плодов Psidium guajava L., интродуцированного в Азербайджане. Бюллетень Главного ботанического сада, 2012. № 4, с. 58-62.
 14. Морфогенез ювенильных растений некоторых видов лука (Allium L.) интродуцированных из природной флоры Нахчыванской АР на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2013, №2, с. 45-48.
 15. Ordination of Ecological species group in relation to environmental varibles in the northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Natural Environment, Natural Resources Journal, Iran., 2013, 66 (1) : 37-48.
 16. Alpine wetland flora, species life forms and chorology of the Sabalan Mountain-Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 2014, vol. 5, No.2, p. 173-180.
 17. Mərkəzi Nəbatat Bağının tropik və subtropik bitkilər kolleksiyasının patogen mikobiotasının sistematik quruluşu. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2016, cild XIV, №1, c. 301-311.
 18. Abşerona introduksiya edilmiş Hosta Tratt. cinsinin bəzi növlərinin biomorfologiyasi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №2, s. 100-105.
 19. Фенология некоторых видов рода Оpuntia (Tournef.) Мill. (Сactaceae Juss.) в условиях закрытого грунта на Aпшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2017, №4, с. 69-75.
 20. Badam bitkisi (Prunus dulcis (Mill.) Webb) Bakı: “Müəllim”, 2017. - 108 s.
 21. Изучение морфогенеза некоторых видов семейства Сactaceae Juss. в ювенильной стадии в закрытом грунте Апшероне. Журнал “Субтропическое и декоративное садоводство”, Сочи, - 2019, №70, - стр. 22-28.
 22. Перспективы использования растений закрытого грунта во внешнем озеленении в сухих субтропиков Азербайджана. Журнал «Плодоводство и ягодоводство России», 2019, том 59, стр. 99-107.
 23. Örtülü şəraitdə tropik bitkilərin (Bromeliaceae Juss., Orchidaceae Juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları. Bakı, “Elm“, 2020, - 440 s.
 24. Some biomorphological features of the Stevia rebaudiana Bertoni and its in vitro cultivation. Journal of Life Sciences & Biomedicine, - 2021, vol. 3(76), No 1, - p. 45-51.
 25. Naxçıvan florasının Allium L. cinsi növlərinin Abşerona introduksiyasının elmi əsasları. Bakı, “Elm və Bilik P.Z.”, - 2021, - 160 s.
 26. Биоморфология и ход жизненного цикла видов рода Asparagus L. в культуре на Aпшероне. Azerbaijan Jurnal of Botany, - 2021, 2(2):57-64.
 27. Содержание тяжелых металлов в системе почва-растение на грязевом вулкане Алят (Азербайджан) Ботанический журнал, - 2022, том 107, № 10, - с. 954-965.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

“Plant & Fungal Research” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü və “Azərbaycan Botanika Jurnalı”nın redaktor müavini 

AR ETN Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

Azərbaycan Botanika Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədri

Azərbaycan Respulikası Prezidenti yanında AAK-nin biologiya və aqrar elmləri üzrə ekspert komissiyasının üzvü (2015-ci ildən)

Azərbaycan Respulikası Prezidenti yanında AAK-nin biologiya və aqrar elmləri üzrə ekspert komissiyasının sədr müavini (2023-cü il)

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 AMEA-nın Fəxri fərmanı (2009-cu ildə)

Əsas iş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 İcraçı direktor

Xidməti tel.

 (+994 12) 5024330

Mobil tel.

 (+994 50) 6482700

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 gshakir@mail.ru