Anadan olduğu yer

 Azərbaycan, Bakı şəhəri  

Təvəllüdü

 12.10.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 

2417.01

Botanika

Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində bəzi nadir dərman bitkilərinin senopopulyasiyalarının öyrənilməsi və proqnostik qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 41

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 13

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 İlk dəfə olaraq, nadir və itmə təhlükəsində olan 6 nadir taksonun Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində populyasiya və fitosenoloji tədqiqi aparılmış, onların senopopulyasiyalarının ontogenetik və demoqrafik strukturu tədqiq edilmişdir. Senopopulyasiyaların demoqrafik strukturunun yaş (Δ) və effektivlik (ω), vitalitet strukturunun Q, Iq və IVC indekslərinə görə qiymətləndirilməsi aparılmış və bu baxımdan onların tiplər üzrə bölünmə spektri müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq tədqiq edilən taksonların populyasiyalarının iqlim faktorları ilə bağlılığı əsasında onların potensial inkişafı, yayılmasına dair proqnostik riyazi kompüter modeli yaradılmış və onun tətbiqi nəticəsində gələcəkdə bu bitkilərin vəziyyəti barədə proqnozlar tərtib edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 
 • Mursal, Farzaliyev V.S., Aghayeva D.N. Ecological monitoring of eldar pine in the Absheron condition. Azerbaijan National Academy of Sciences Proceedings of the Central Botanical Garden. 2015. Vol. 8. p. 92-98.
 • Mursal, Aghayeva D.N. Mycobiota of  Juglans regia in Azerbaijan. International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity.  Materials of  International Scientific Conference. Baku, 2016. p. 90.
 • Aghayeva D.N, Simone Prospero, N. Mursal, Daniel Rigling. Mode of reproduction and pathogenicity of Cryphonectria parasitica in Azerbaijan. Materials of  International Conference  “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”. Baku, 2016. p. 43.
 • Mursal. The effect of sulfur dioxide and sodium fluoride to the accumulation photosynthetic pigments in plant leaves. Materias of IV International Scientific Conference of Young Researchers. Baku, 2016. p. 299-300.
 • Mursal, N., Mehdiyeva, N.P. Ontogenetic structure and phyto­ce­notic characteristic of coenopopulations of rare species Platant­hera сhlorantha (Cust.) Reichenb. in Guba district of Azerbaijan // Proceedings of Biological and medicinal sciences, – 2016. Vol. 71(3), – p. 39-44.
 • Mürsəl, Iris reticulata Bieb. nadir növünün Xızı  rayonunda senopopulyasiyalarının ontogenetik strukturu // “Müasir təbiət elm­lə­rinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, – Gəncə: – 4 – 5 may,  – 2017, – s. 98-101.
 • Mursal, N., Bayramova, M.D. Phytocenotic properties and ontoge­netic structure of rare species Galanthus caucasicus (Baker) A.Grossh. in Khizi district // Materials of International Scientific Conference of Young Researchers, – Baku: – 5 – 6 may, – 2017, – p.197-198.
 • Mehdiyeva, N.P., Mursal, N. Pharmoceutical potential of Azer­baijan flora // Abstracts of the 2nd International State of the World's Plants Symposium, – Kew Botanical Garden: –25 May – 26 May, – 2017, – p. 45.
 • Abdiyeva R.T., Salimov R. A., Bayramova K.E., Mursal N. Distribution of invasive species in Azerbaijan flora.  Abstracts of the 2nd International State of the World's Plants Symposium, 25-26 May 2017, Kew Botanical Garden, p. 32.
 • Мурсал, Н., Байрамова, М.Д. Онтогенетическая структура ценопопуляций Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. флоры Азербайджана // Международная научная конференция «Изу­че­ние, Сохранение и Рациональное Использование раститель­ного Мира Евразии»,  – Алматы, Казахстан: – 17 августа –19 августа,  – 2017, – c. 417-420.
 • Bayramova, M.D., Mursal, N., Mehdiyeva, N.P. Phytocoenotic properties and ontogenetic structure of rare species Galanthus caucasicus (Baker) A. Grossh. in Quba district of Azerbaijan // Proceedings of the Institute of Botany, ANAS, – 2017, Vol. 37,     – p. 54-57.
 • Bayramova, M.D., Mursal, N., Mehdiyeva, N.P. The state and onto­genetic structure of coenopopulations of rare species Galanthus alpinus Sosn. var. alpinus (Baker) A. Grossh. in Gusar district of Azerbaijan // Web of Scholar, – 2018.  №3(21), Vol.2, – p. 3-7.
 • Mür­səl, N., Bay­ra­mo­va, M.D. Ga­lant­hus cau­ca­si­cus (Ba­ker) A. Grossh. na­dir nö­vü­nün Xı­zı, Qu­ba və Qu­sar ra­yon­la­rın­da­kı se­no­po­pul­ya­si­ya­la­rı­nın və­ziy­yə­ti və qiy­mət­lən­di­ril­mə­si // “Bo­ta­ni­ki təd­qi­qat­lar­da ye­ni ça­ğı­rış­lar” Azər­bay­can Mil­li Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı Bo­ta­ni­ka İns­ti­tu­tu və Azər­bay­can Bo­ta­nik­lər Cə­miy­yə­ti­nin aka­de­mik Va­hid Cə­lal oğ­lu Ha­ci­ye­vin 90 il­li­yi­nə həsr edil­miş konf­rans ma­te­ri­al­la­rı, – Ba­kı: – 20 iyun – 21 iyun, – 2018, – s. 255-257.
 • Naibə P. Mehdiyeva, Rəna T. Abdıyeva, Kəmalə K. Əsədova, Ayna Y. Abdullayeva, Nigar Mürsəl. Xızı rayonunun meşə ekosistemlərində fitomüxtəlifliyin öyrənilməsi. “Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Haciyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları, 20-21 iyun, 2018. Səh. 255-257.
 • Кямаля К. Асадова, Валида М. Али-заде, Рена Т. Абдыева, Наиба П. Мехтиева, Нигяр Мурсал. Мониторинг состояния растительности прикаспийской полосы Самур-Дивичинской низменности. «Новые вызовы в ботанических исследованиях» Материалы конференции Институт ботаники Национальной академии наук Азербайджана, посвященной 90-летию академика. Вахида Джалал оглы Гаджиева, 20-21 июня 2018 г., Баку. c. 252-254.
 • Mur­sal, N. On­to­ge­ne­tic struc­tu­re and va­ria­bi­lity of morp­ho­met­ric pa­ra­me­ters of ra­re spe­ci­es of Ophrys cau­ca­si­ca Wo­ro­now ex Grossh. // Con­fe­ren­ce of Yo­ung Sci­en­tists and Stu­dents «In­no­va­ti­ons in Bio­logy and Ag­ri­cul­tu­re to Sol­ve Glo­bal Chal­len­ges», – Baku: – 31 October, – 2018, – p.122.
 • Абдыева Р.Т., Мехтиева Н.П., Асадова К.К., Мурсал Н., Ибрагимова С.Р. Современные подходы к изучению флоры и растительности Азербайджана. Первая международная научная конференция на тему «История науки и науковедение: междисциплинарные исследования». Материалы международной конференции/29-30 Октября 2018. c. 254-256.
 • Bay­ra­mo­va, M.D., Mur­sal, N. Morp­ho­met­ric analy­sis and stud­ying the coe­no­po­pu­la­ti­ons of ra­re spe­ci­es Ga­lant­hus cau­ca­si­cus (Ba­ker) A.Grossh. // “Azər­bay­can­da mi­ko­lo­ji təd­qi­qat­la­rın in­ki­şa­fın­da aka­de­mik V.İ.Ul­ya­ni­şe­vin ro­lu” ad­lı aka­de­mik V.İ.Ul­ya­ni­şe­vin 120 il­li­yi­nə həsr edil­miş Sim­po­zi­um, – Ba­kı, – 25 de­kabr, – 2018. – p.51.
 • Mur­sal, N., Meh­di­ye­va, N.P. On­to­ge­ne­tic Struc­tu­re of Coe­no­po­pu­la­ti­ons and va­ria­bi­lity of morp­ho­pa­ra­me­ters of Iris re­ti­cu­la­ta M.Bi­eb. // Plant & Fun­gal Re­se­arch, – 2018. Vol. 1, 1(38), – p. 52-61. DO­I : http://dx.doi.org/10.29228/plant­fun­gal­res.35
 • Mursal, N., Mehdiyeva, N.P. Studies on the botanical and ecological aspects of a rare species Ophrys caucasica from Azerbaijan (Orchidaceae) //Academia Journal of Medicinal Plants, – 2019. 7(9), – p. 206-217.
 • Мурсал, Н. Изучение особенностей биологии редкого вида Iris re­ti­cu­la­ta Bi­eb. // Материалы VII Международной науч­ной конференции «Принципы и способы сохранения биораз­нооб­разия», – Йошкар-Ола: – 18 марта – 22 марта, – 2019, – с. 83-85.
 • Mur­sal, N. Bo­ta­ni­cal and eco­lo­gi­cal in­ves­ti­ga­ti­ons of a ra­re spe­ci­es Cro­cus spe­cio­sus M. Bi­eb. in the Grea­ter Cau­ca­sus (Azer­bai­jan) // Aka­de­mik Alek­sandr Al­fon­so­viç Qross­hey­min 130-cu il­dö­nü­mü­nə həsr olun­muş Gənc Alim və Təd­qi­qat­çı­la­rın “Müa­sir Bo­ta­ni­ka­da İn­no­va­si­ya və Ənə­nə­lər” möv­zu­sun­da konf­ran­sın te­zis­lə­ri, – Ba­kı, – 20 de­kabr,  – 2019,  – p. 38.
 • Mur­sal, N. The sta­tus of the coe­no­po­pu­la­ti­ons of a ra­re spe­ci­es Pla­tant­he­ra chlo­rant­ha (Cust.) Re­ic­henb. in the nort­hern-eastern part of the Grea­ter Cau­ca­sus (Azer­bai­jan) // Mul­ti­dis­cip­li­nary app­ro­ac­hes in sol­ving mo­dern prob­lems of fun­da­men­tal and app­li­ed sci­en­ces. Se­cond In­ter­na­tio­nal Sci­en­ti­fic Con­fe­ren­ce of Yo­ung Sci­en­tists and Spe­cia­lists, – Ba­ku: – 03 March – 06 March, – 2020, – p. 114-115.
 • Мурсал, Н. Онтогенетическая структура ценопопуляций редкого вида Cro­cus spe­cio­sus (Iri­da­ce­ae) в северо–восточной части большого Кавказа (Азербайджан) // – Ботанический Вестник северного Кавказа, – 2020. № – с.46-58.DOI: 33580/2409-2444-2020-6-1-46-58
 • Mur­sal, N., Meh­di­ye­va, N.P., Ib­ra­hi­mo­va, A.G. Po­pu­la­ti­on sta­tus and eco­logy of Pla­tant­he­ra chlo­rant­ha (Orc­hi­da­ce­ae) in the Grea­ter Cau­ca­sus (Azer­bai­jan) // Na­tu­re Con­ser­va­ti­on Re­se­arch, (Suppl.1), – 2020. – p. 114-124. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2020.046
 • Mur­sal, N. Cur­rent sta­tus of en­dan­ge­red spe­ci­es of Ophrys oestri­fe­ra M.Bi­eb. in the Grea­ter Cau­ca­sus (Azer­bai­jan) // «Актуаль­ные воп­росы охраны биоразнообразия на заповедных террито­риях» Все­российская научно-практическая конференция с международ­ным участием, – Уфа: – 24 ноября – 26 ноября, – 2020, – p.151-155.
 • Mur­sal, N.A ca­se study for coe­no­po­pu­la­ti­ons of a ra­re spe­ci­es Ga­lant­hus al­pi­nus (Amaryl­li­da­ce­ae) in the Grea­ter Cau­ca­sus (Azer­bai­jan) // «Грозненский eстественно-научный бюлле­тень», – 2020. – p. 59-67. DOI: 10.25744/genb.2020.19.1.007
 • Mür­səl, N., Meh­di­ye­va, N.P. Qu­ba ra­yo­nun­da na­dir növ­lə­rin se­no­po­pul­ya­si­ya­la­rı­nın eko­lo­ji–fi­to­se­no­tik və de­moq­ra­fik xü­su­siy­yət­lə­ri. // Azer­bai­jan Jo­ur­nal of Bo­tany. – 2020. 1(2), – s.64-72.
 • Mursal, N., Mehdiyeva, N.P. Maxent modeling for predicting the potential habitat and future distribution of a rare species Ophrysapifera in the Greater Caucasus (Azerbaijan) // – Mordovia: Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve, – 2021, Vol.27, – p. 3-12.
 • Абдыева Р.Т., Мехтиева Н.П., Нигяр Мурсал. К вопросу o сохранении популяций редких и исчезающих видов растений в Карабахе. «Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi» mövzusunda onlayn konfransın materialları. Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2021. s.
 • Naiba Mehdiyeva, Nigar Mursal. Scientific basis of measures for the restoration of Karabakh’s vegetation. “II InterntionalKarabakh congress of applied sciences” adlıkongresinmaterialları, 8-10 Noyabr, 2021. p.43.
 • Mehdiyeva N.P., Abdıyeva R.T., Əsədova K.K., NigarMürsəlqızı, Abdullayeva A.Y.Qalaaltı meşə massivində fitomüxtəlifliyin monitorinqi. «Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, II hissə, Gəncə: 2022. s. 91-94.
 • Мехтиева Н.П., Абдыева Р.Т., Нигяр Мурсал, Асадова К.К., Абдуллаева А.У. Исследование фиторазнообразия лесных экосистем Губинского района (Азербайджан). Материалы международной Научно-практической конференции «Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии», Алматы. 7-9 сентября, 2022. c. 410-414.
 • Hemerobia and ecological features of some rare species in the north-east part of the Greater Caucasus. 11th International Conference: Achievements & Challenges in Biology. Devoted to 120th anniversary of professor Mirali Akhundov. 13-14 October, 2022. Baku State University. p. 239-240.
 • Н.П. Мехтиева, Нигяр Мурсал. Мониторинг популяций редких и эндемичных видов лекарственных растений Шахдага. Актуальные вопросы охраны биоразнообразия / Материалы III Международной научной конференции (Уфа, 1-4 ноября 2022 г.). 294-298.
 • Naiba Mehdiyeva, Nigar Mursal. Floristic diversity of forest massives of Gabala district (Azerbaijan) and situation of populations of rare species. Plant & Fungal Research (2022) 5(2). p. 34-41.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyinin üzvü
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 Botanika İnstitutu 2019-2020

Digər fəaliyyəti 

 AR ETN Botanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının müavini

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu. Bakı, Badamdar yolu, 40, AZ 1004

Vəzifəsi

 Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 [email protected]