Anadan olduğu yer

 Bərdə şəhəri

Təvəllüdü

 15.06.1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 S.M. Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2417.01  – Botanika

Лихенофлора Апшерона

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 68

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 33

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Azərbaycan lixenoflorası üçün 67 fəsilə və 202 cinsə aid 811 növ və 6 yarımnövü əhatə edən növmüxtəlifliyi müəyyən edilmişdir. Bunlardan İlk dəfə olaraq Azərbaycan üçün 30, Qafqaz üçün isə 10 takson aşkar olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq Azərbaycan şibyələrinin konspekti tərtib edilmişdir. Şibyələrin ekoloji və coğrafi səciyyəsi verilmişdir.

Aşkar edilmiş nadir və yox olmaq təhlükəsində olan şibyə növləri Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxil edilmişdir (2-ci nəşr).

Elmi əsərlərinin adları

1. Alirzayeva E.G., Shirvani T.S., Yazıçı, A.M., Alverdiyeva S.M., Shukurov E.S., Öztürk L., Alizade V.M., Çakmak İ. Heavy metal accumylation in Artemisia L. and foliaceous lichen species from the Azerbaijan flora. Forest Snow and Landscape Res., vol. 80, Switzerland, 2006, p. 339-348.

     2. Алвердиева С.М, Мехтиева Н.П. Лекарственные виды лишайников флоры  Азербайджана. Традиционная медицина.  2009. Сборник научных трудов. Москва. С. 118-121.

     3. Алвердиева С.М Ботанико-географический анализ лишайников Азербайджана 1. Изв. НАНА. Биол. Науки. Т. 64. 2009. № 3-4. Баку, Элм. С. 32-39.

     4. Алвердиева С.М Ботанико-географический анализ лишайников Азербайджана II. Изв. НАНА. Биол. науки. Т. 64. 2010. № 3-4. Баку, Элм. С. 20-25.

     5. Alverdiyeva S.M. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Azərb. Respubl. Qırmızı kitabı. 2013. II nəşr. Bakı: Şərq-qərb. s. 294-300.

     6. Алвердиева С.М., Новрузов В.С. Конспект лишайников Азербайджана. Баку,  Элм,   2014, 234 c. (kitab).

     7. Alverdiyeva S.M. The order Lecanorales Nannf. in the lichen biota of Azerbaijan. European Academic Research. Romania, 2014, vol. VII, nr. 8, p. 1778-1779.

     8. Alverdiyeva S.M. , Aghayeva D.N.  Lichens of the Absheron Peninsula in  Azerbaijan. Новости  систематики низших растений. Санкт-Петербург. 2015, Т.49, с. 2019-230.

      9. Ахти Т., Алвердиева С.М ., Агаева Д.Н. Новые находки лишайников рода Cladonia   (Cladoniaceae) для Азербайджан. Новости   систематики низших растений. Санкт-   Петербург.  2016, Т.50, с.203-208

     10. Alverdiyeva S.M. Diversity of fruticose lichens of Azerbaijan. Minsk, Belarus, p. 639.

    11. Алвердиева С.М.  Видовой состав лишайников Кура-Араксинской низменности. Вестник Нижневартовского Государственного

Университета. Биолог.науки. 2017, №4, с. 16-

21.

     12. Алвердиева С.М.  Видовое разнообразие листоватых лишайников Азербайджана. Вестник Нижневартовского Государственного  Университета. Биолог.науки. 2019, №2, с. 20-31.

     13. Алвердиева С.М . О редких видах в лихенофлоре Азербайджана. Матер. научн.

практич.конф. с межд.участием. В сб. Роль гуманитарно-экологического образования на современном этапе развития общества. 21 мая, 2019,  Астрахань, с.106-110.

     14. Алвердиева С.М., Гатамова Г. Лишайники семейства Peltigeraceae Dumort Азербайджана. Матер. межд. научн. конф. посв.130-летию со дня рождения проф. Б.М. Козо-Полянского, 80-летию со дня рождения проф. К.Ф. Хмелева, 1Х научн. совещ. «Флора Средней России». Воронеж, 3-7 февраля, 2020, с. 39-42.

    15. Алвердиева С.М.  Первые сведения о лишайниках Хызинского района Азербайджана. Новости систематики низших растений. 2020, Т.54, № 1, с. 87–92.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi

Pedaqoji fəaliyyəti

 1 dissertantın elmi işinə rəhbərlik edirəm

Digər fəaliyyəti 

 Botanika İnstitutunun nəzdindəki D.01.061 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarın üzvü 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 (+994 12) 5024480

Mobil tel.

 (+994 50) 5753283

Ev tel.

 

Faks

 (+994 12) 4971994

Elektron poçtu

 sevdaalv@gmail.com