Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Quba rayonu  

Təvəllüdü

 10.06.1956

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2411.02

Bitki fiziologiyası

Duzluluq və kalium defisiti şəraitində bitkilərin morfofizioloji xüsusiyyətləri və azot mübadiləsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 85

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 46

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1 patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Sulfat-xlorid duzluluğu və kalium defisiti şəraitlərində müxtəlif təşkil səviyyəsinə malik bitkilərdə kompleks morfofizioloji qiymətləndirmə təqdim edilmiş və azot metabolizminin spesifikası verilmişdir.

Müxtəlif növ yem bitkilərində duza cavab reaksiyalarının xüsusiyyətləri və adaptasiya reaksiyalarının növün duzadavamlılığından asılı olması aydınlaşdırılmışdır.

Prolinin miqdarı ilə qalofitizm dərəcəsi arasında əlaqə aşkar edilmişdir.

Halofitlərin (duzadavamlı bitkilər) qlikofitlərlə (duzahəssas bitkilər) müştərək əkilməsinin şoran torpaqların istifadə olunması zəminində torpağın münbitləşməsində, eyni zamanda yem qarışığından bir komponent kimi istifadə olunmasında fayda verə biləcək yanaşma üsulu təklif olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

 
 1. Х.Дж.Халилова. Изменение содержания некоторых элементов минерального питания у различных по cолеустойчивости растений в условиях засоления. Растительность и пути ее жизнедеятельности (Мат.конф. посв. 50-лет. Инст. Ботаники), Баку. 1986, с.54-56.
 2. Р.Г.Абдиева, Г.Г.Мамедов, Х.Дж.Халилова, Ю.К.Ахмедов. Поиски путей практического применение галофитов. Деп. ВИНИТИ, 12.03.90 г., №1353-90 г.
 3. Р.Г.Абдиева, Г.Г.Мамедов, Х.Дж.Халилова, Ю.К.Ахмедов. Аминокислотный состав и биологическая ценность белков галофитных растений. Деп. ВИНИТИ, 12.03.90 г., №1354-В 90г
 4. Mamedov G.G., Stoyanov I.G., Abdieva R.G., Allahverdiev S.R., J.Khalilova. Specifities of nitrogen metabolism in Holophytes. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 1991, t.44, № 4, p. 85-88.
 5. Х.Дж.Халилова, С.Р.Аллахвердиев, С.М.Фата-лиева. Проницаемость плазматических мембран клеток корней люцерны для неэлектролитов как показатель адаптации растений к солевому стресс. Журнал «Цитология», 1991. Т.33, №5, с.140.
 6. H.Halilova, S.Allahverdiev, H.Mamedov, D.Rasulova. Sodyumklorur (NaCl) tuzun yem bitkilerinde amino asitler uzerine etkisi. XIII Ulusalbioloji kongresi (17-20 eylul 1996) Istanbul, 1996, с.63.
 7. Х.Дж.Халилова, В.М.Али-заде. Исследование устойчивости некоторых видов кормовых трав стрессу. IY Межд. научно-практическая конференция «Интродукция нетрадиционных и редких сельско-хозяйственных растений». Ульяновск, 2002, с. 264-266.
 8. Х.Дж.Халилова, В.М.Али-заде. Морфофизиоло-гические характеристики и азотный обмен некоторых видов кормовых трав в условиях сульфатно-хлоридного засоления. AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, № 1-2, Bakı, Elm, 2004, s.14-24.
 9. Х.Дж.Халилова. Особенности адаптации к засолению разных генотипов кормовых трав. «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». Сб. материалов II Всероссийской научной конф. (28-31 января 2006), Йошкарола, 2006, с.339-341.
 10. C.Xəlilova. Nar yarpaqları ekstraktının bəzi yem bitkilərinin duzadavamlılığına təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXVI cild, Bakı, 2006, s.433-439.
 11. Alizadeh, A.Elvezi, Kh.Khalilova, V.Ali-zade. Effects of salinity stress on elements consentration in foliage of apple (M.Pomila) dwarf rootstocks. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, ХХХ cild, 2010, s. 286-295.
 12. Assadollah Alizadeh, Khuraman Khalilova, Alireza Eivazi. Biochemical Response of Apple Dwarf Rootstock to Salinity Stress. Tech J Engin & App Sci., 1 (4): Р.118-124, 2011.
 13. Г.Г.Бабаев, У.А.Мехвалиева, Х.Дж.Халилова, М.Н Алиева, Н.М.Гулиев. Активность НАД-малатдегидрогеназы в митохондриях, выделенных из ассимиляционных тканей листьев амаранта (Amaranthus cruentus). X Международная научно-методич. конф. “Интродукция нетрадиционных и редких растений“. Ульяновск-2012, Россия, c.144-152.
 14. Khalilova, H.Babayev D.Rasulova, S.Qani-zade, Z.Abbasova, E.Zeynalova, A.Shixiyev. Effect of plant-derived substance to the activity of carbon metabolism and antioxidant enzymes under salinity stress condition. Abstracts of the International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability: in honor of Jalal A.Aliyev”, Baku, Azerbaijan, 2013, p.86.
 15. Xəlilova, D.Rəsulova, Z.Abbasova, S.Qənizadə, E.Zeynalova, A.Şixiyev. Bioloji aktiv kompozisiyanın Sorghum bicolor L. bitkisində bəzi duzadavamlılıq göstəricilərinə təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXXIII cild, Bakı, 2013, səh. 158-163.
 16. Mehrdadlomer, X.Xəlilova, V.Əli-zadə. Azot və amin turşularının müxtəlif dozalarının qarğıdalı hibridlərinin məhsuldarlığına təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXXIII cild, Bakı, 2013, s.153-157.
 17. Xəlilova X., Rəsulova D., Allahverdiyev S., Abbasova Z., Qənizadə S., Qədimov Ə., Zeynalova E., Səfərəliyev P. Ətraf mühitin və quraqlıq stress amillərinə qarşı bitkilərin rezistentliyinin artırılmasında bioloji meliorantların rolu. "İnsan və Biosfer" (MaB, UNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri. 10-cu cild, 2015, səh.165-170.
 18. Khuraman Khalilova, Dariko Rasulova, Sima Qani-zade, Zumrud Abbasova, Elmira Zeynalova. Mutual relation of halophyt and glycophyt in chloride saltness condition. Biological melioration. (SEAB-2016) Sympo-sium on EuroAsian Biodiversity. 23-27 may 2016. Antalya, Türkiye.PP-479, p.591.
 19. Xuraman C.Xəlilova, Dariko Ə.Rəsulova, Ağa Ş.Şixiyev. Bitki mənşəli plümbaginin duzadavamlılıq effekti. V.C.Hacıyevin 90-illiyinə həsr edilmiş “Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar” elmi konfrans materialları. 20-21 iyun 2018, səh. 212-215.
 20. A.Ş.Şixiyev, B.A.Yaradanquliyev, X.C.Xəlilova. Tük köklərinin möhkəmləndirilməsi, bərpası və rənglənməsi üçün vasitə. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi. Patent. İ 2019 0044. Dövlət reyestrində qeydiyyatı: 06.09.2019.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi

Azərbaycan Bitki Fizioloqları Cəmiyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biokimyaçılar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Yardım Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılan bir çox layihələrdə iştirak edərək, «Step by Step» (İSSA) Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən təqdim olunmuş dərslikləri, müxtəlif vəsaitləri azərbaycan dilinə tərcümə və redaktə etmişdir. Qabaqcıl ölkələrin müasir təhsil təcrübəsini özündə əks etdirən həmin kitab və vəsaitlərin bir çoxu “Maarif” və digər nəşriyyatlarda dərc olunmuşdur.

Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə Ekspert Şurasının elmi katibi (2009-2010-cu illər)

AMEA Botanika İnstitutunun “Bitkilərin davamlılığı” laboratoriyasının müdiri (ictimai əsaslarla, 2010-2016-cı illər)

2018-ci ildə AMEA Botanika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərmiş AMEA-nın Botanika İnstitutu və Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun D.01.061 Birləşdirilmiş Dissertasiya Şurasının elmi katibi (2018-сi il)

Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya Şurasının 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar ixtisası üzrə Elmi Seminarın elmi katibi (2019-cu ildən)

“Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri” coxcildliyinin redaksiya heyətinin üzvü (2007-2019-cu illər)

“Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2010-cu ildən)

“Azerbaijan Journal of Botany” jurnalının https://www.botanysociety.az redaksiya heyətinin üzvü (2020-ci ildən)

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Мilli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı (2005-ci il).
AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı (2016-cı il).

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA-nın Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi

 AMEA Botanika İnstitutunun elmi katibi

Xidməti tel.

 (+994 12) 502 44 80

Mobil tel.

 (+994 50) 552 38 20

Ev tel.

 (+994 12) 538 20 78 

Faks

 (+994 12) 497 09 94

Elektron poçtu

 xuraman.xelilova@gmail.com