Anadan olduğu yer

 Azərbaycan, Bakı şəhəri  

Təvəllüdü

 13.05.1945

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 ali

Elmi dərəcəsi

 Fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Xloroplast tiolokoidlərində ilkin və bitişmiş qranların molekulyar-funksional təşkili.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 112

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 67

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Oksigenin ayrılması kinetikasının ölçülməsi yolu ilə oksigen-ayıran sistemin tədqiqi. Fotosistemlərin koorporativ aktivliyi, xloroplast tilokoidlərində ilkin və bitişmiş qranların molekulyar strukturunun təşkilinin tədqiqi.            FSII-nin ağır metal,superoksid və onların produsentləri ilə zədələnməsi və sintetik,təbii protektorlarla müdafiəsinin tədqiqi.

Normal işıqlandırma  zamanı  yaşıllaşmadan bir neçə dəqiqə sonra FS2 mərkəzi ilə birləşən gizli H2O-Z  komponenti və FS1, FS2 aktiv mərkəzlərinin ilkin tilakoidlərinin quruluşu. O2-nin ayrılması yaşıllaşmadan 15-20 dəqiqə sonra müşahidə edilir və 3 cür induksiya əyrisinə malikdir.

Xl a və Xl b-nin bütün formalarının O2-nin ayrılması ilə bağlı reaksiyalarda iştirak etməsi göstərilib. Bu mərhələdə tilakoidin oksigen ayıran zülal kompleksi əmələ gəlir.

Fotosintezdə yüklərin ayrılması və suyun parçalanması ilə əlaqədar olan supramolekulyar kompleksin ağır metallarla zədələnmə saytları müəyyən olunmuşdur. Donor tərəfdə hədəf Cd2+  Ni və Ca2+ üçün pH-dan asılı olaraq YZ və ya CaMn4-klasteri, akseptor tərəfdə isə Zn2+ Al3+, Mn2+, o cümlədən Co2+ və Ni2+ üçün QA və QB arasında olan saytı. Ağır metaların və oksidləşdirici stresin yaratdığı fotoingibirləşmə zamanı zədələnmiş tilakoid membranlarının stabilizasiyası və  təbii paraquat və antioksidantların təsiri.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Assembly principles of photosynthetic membranes in green pants. Proc. Inter. Symp. on Mineral Kutr. and photosynthesis, Bulgaria, p. 5-14, 1987. Ganiyeva R.A. Gasanov R.A., Bayramova S.A, Kurbanova I.M, Kurdov B.A., Dadasheva S.B. 
 2. Сравнительная структурная и функ-циональная характеристика одиночных и гранальных тилакоидов хлоропластов пшеницы. Физиология и биохимия культурных растений., т. 20, №6, 544-552., 1988 г. Р.A. Ганиева, С.А. Байрамова, З.Ш. Алиев, Р.А. Гасанов.
 3. Влияние кинетина на кинетику пере- меной и замедленной флуоресценции при солевом стрессе у Trianea Bogodensis K Физиология растений БАН, т. ХVIII, №1, стр. 73-78, 1992. Р. Ганиева, Стоянов И.Г. Аллaхвердиев C.Р.  
 4. Effect of Polistimuline K on Maize (Zea Mays L) seedlings pigment Apparatus Formation on the sodium chloride salinity. Turkish journal of Botany, v. 21 , №5, p.253-257, 1997.Ganiyeva R.A., Allahverdiev S.R., Bairamova S.A.  
 5. Effect of salt stress and syntethic hormone Polistimuline K on the of Cotton (Gossyplim hirsutum). TUBITAK, v.22, N4, p.217-221, 1998. Ganiyeva R.A, Guseinova N.B., Allahverdiev S.R.
 6. Фотосинтетическая мембрана стабилизированная полистимулином К в условиях действия хлорида натрия. Физиология и биохимия культурных растений, 2007, т. 39, с. 303-310. Р. Ганиева, Курбанова И.М. 
 7. Effect of seabuckthorn extract on delayed chlorophyll fluorescence on Cd and Co ions treated wheat seedlings. Journal of Enviromental Biology (India),30(6), 1055-1058, 2009. Ganiyeva R.A., Bayramova S.A., Novruzov E.N., Kurbanova I.M.,Gasanov R.A.
 8. Molecular operation of metals into the function and state of photosystem II. Metallomics, vol. 3, p. 1362-1367, 2011. Munster, Germany. Ganiyeva R.A, Gaziyev A., Aliyeva S., Kurbanova I.M., Bayramova S.A, Gasanov R.A.
 9. Na-ascorbate in protection of PS II activity, suppressed by copper ions. Advances in Biology & Earth Sciences, vol. 3, No. 1, 2018, pp. 39-46. Atakishiyeva S., Ganiyeva R., Zeynalova N., Abdullayev Kh., Bayramova S.
 10. Protection of photosystem II (PS II) by natural antioxidants from heavy metals -inducedstress. AMEA-nın Məruzələri, volume LXXIV, № 1, pp. 74-79, 2018. Jafarova J.R., Ganiyeva R.A., Bayramova S.A., Shikiyev  A.Sh., Gasanov R.A.
 11. The nature of PS II reactions stability under oxidative stress. Bangladesh journal of botany, 48(4): 1029-1035, 2019. Jafarova Jeyhuna,  Ganiyeva Rena, Bayramova Sona, Gasanov Ralphreed.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

1.Biofizika cəmiyyəti

2. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas elmi nailiyyətlərinə görə 1973, 2007, 2011, 2015-ci illərdə mükafatlandırılıb və təltif edilib.

Əsas iş yeri və ünvanı

 

AMEA Botanika İnstitutu. Azərbaycan, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40.

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 050 313 69 34

Ev tel.

 5371157

Faks

 

Elektron poçtu

 

[email protected]