Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

26 aprel 1959- cu il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ali

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411.02

Bitki fiziologiyası                                    

“Xloroplastlardan izolə edilmiş xlorofil-zülal komplekslərinin zədələnmə təbiəti və stabilləşdirmə üsulları”.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

78

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

50

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Göstərilmişdir ki, antioksidantlar,  ekzogen elektron daşıyıcıları və  bir sıra relikt bitki nümayəndələrinin yarpaqlarindan ayrılmış “suda həll olunan faktor” fotosintetik funksiyanı  stabilizə edir və izolə olunmuş tilokoid və xlorofil-zülal komplekslərində  xlorofili fotosolmadan   müdafiə edir. Müəyyən olunmuşdur ki, 33 kDa zülal 10 və 24 kDa zülallar ilə birlikdə OAK-si stabilləşdirir. Bir sira bitki ekstraktlarinin antioksidant və antiradikal aktivliyinin təyini göstərmişdir ki, ən güclü antioksidləşdirici aktivliyə malik şirin biyan kökündən, adaçayı yapraqlarından və taxıl fəsiləsindən olan Calamagrostis epigeios, Deschampsia caespitosa alınmış ekstraktlar olmuşdur. Ağır metalların təsirinə məruz qalmış xloroplastların piqment tərkibinin və FS II aktivliyinin bitki ekstraktları ilə müdafiəsi tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, bu ekstraktlar  stresin yaratdığı oksigenin reaktiv formalarını söndürərək, fotosintetik aktivliyi müdafiə etmək qabiliyyətinə malikdirlər.

Elmi əsərlərinin adları

1. Gasanov  R.A., Dadasheva S.B., Varfolomeev S.D. Photodestruction of chlorophyll different forms in isolated pigment-protein complexes.- Biofizika.1990, v.35, n.4, p.281-285.

2. Масленкова Л.,Курбанова  И.М., Кюрдов Б.А.,Дадашева С.Б., Гаджиева Р.М.,Заниев Ю., Гасанов Р.А. Роль периферических полипептидов в функционировании кислород выделяющих ФСII частиц высших растений. Биохимия, 1990.

3. Dadasheva S.B., Kurbanova I.M., Varfolomeev S.D., Gasanov R.A. Photodestruction of  isolated chlorophyll-protein complexes of thylakoids. Photosynthetica, 1990, v.24, n.2, p.280-283.

4. Maslenkova L., Kurbanova I., Kyurdov B., Dadasheva S., Gadjieva R., Zanev Yu., Gasanov R.   The roie of peripheral polypeptides in the functioning of the oxygen –evolving PS II particles of higher plants. – Biochemistry-Moscow, 1990,v.55, n.12, p.557-565.

5. Maslenkova L., Kurbanova I., Kyurdov B., Gadjieva R., Dadasheva S., Gasanov R., Zanev Yu.  Effect of specific extrinsic polypeptide release on delayed light emission and oxygen evolving patterns in photosystem II particles.- Photosynthetica, 1991, v.25, n.4, p.557-565.

6. S.B. Dadaşova, İ.Ş. Hüseynli, D.Ə.Həsənova ,  İ.M. Qurbanova, X.D. Abdullayev, R.Ə. Həsənov. Bir sira bitki ekstraktlarinin antioksidant və antiradical aktivliyinin təyini.  Xəbərlər 2012, səh.133-139, n.1.

7. Защита фотосинтетических пигментов проростков пшеницы антиоксидантами растительного происхождения при действии Cd2+. Xəbərlər, cild 71, № 2, səh. 54-58, 2016. С.Б. Дадашева, И.М. Курбанова

8.  Protection of photosynthetic pigments from toxic action of copper by plant extracts. Advances in Biology & Earth Sciences, vol. 3, No. 2, 2018, pp. 107-113. Dadasheva S.B., Bayramova S.A., Kurbanova I.M.

9. Защита фотосинтетических пигментов экстрактами Folia salvia officinalis и Radix glycyrrhizae при стрессе ионами меди. Евразийский союз ученых (ЕСУ), № 1, (70), 2020, 1 часть, стр. 4-8. Дадашева С.Б.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. Biofizika elmi cəmiyyəti

2. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

2000-2019

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

Azərbaycan, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40.

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

5381570

Mobil tel.

051 826 52 92

Ev tel.

5391426

Faks

-

Elektron poçtu

sevil_fotosintez@ mail.ru