Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi

Təvəllüdü

1948-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01

Botanika

Talışın Polystichum Roth və Polypodium L. cinslərinin sistematikası 

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01

Botanika

Qafqazın ali sporlu bitkiləri (morfologiyası, sistematikası, ekologiyası, coğrafiyası, florogenez məsələləri və xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

217

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

49

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

                                                                              10                                                                                  

1                                                                                                                                                                

Əsas elmi nailiyyətləri

A.Əsgərovun əsas tədqiqatları Qafqaz florasının ali sporlu bitkiləri, Azərbaycan florasının bir sıra ali bitki qruplarının sistematikası, florogenezi və genetik fondunun mühafizəsi məsələlərinə aiddir. O, ali sporlu bitkiləri Qafqaz regionu üzrə monoqrafik tədqiq etmişdir (Папоротники Кавказа, 2001). Alim elm üçün 10 yeni növ və növdaxili takson, Qafqaz və ona bitişik regionlar üçün 2 yeni cins və 22 yeni növ, Azərbaycan florası üçün 2 yeni cins, 12 yeni növ aşkar edilmişdir. A.Əsgərovun uzun illər ərzində Azərbaycan florasının tədqiqi zamanı və floristik ekspedisiyalar nəticəsində əldə etdiyi elmi nəticələr 3 cildli "Azərbaycanın ali bitkiləri" (2005-2008), "Azərbaycan florasının konspekti" (2011), "Azərbaycanin bitki aləmi" (2016) kitablarında toplanılıb. Bu əsərlərə 51 fəsilə, 250 cins və 928 növ yeni daxil edilmişdir. A. Əsgərov 30 ildən çox elmi ekspedisiyaların rəhbəri və iştirakçısı olmuş, Mərkəzi Herbari Fondunu çox sayda kolleksiyalarla zənginləşdirmişdir.

Əsgərov AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrand müsabiqəsinin layihə rəhbəri və “Collection of Crop Willd Relatives in Azerbaijan” beynəlxalq layihəsində baş taksonomist olmuşdur.

O, Gəvən (Astragalus) cinsini monoqrafik tədqiq etmiş (Ботанический журнал, 1991), Azərbaycan florasından təsvir olunan ali bitkilərin bütün nomenklatur tiplərini ilk dəfə olaraq tam şəkildə təhlil edərək nəşr etdirmişdir ("Новости систематики высших растений", 1989, №26; 1990, №27). A. Əsgərov "Azərbaycan Respublikası Qırmızı kitabı"nın hər iki nəşrinin (1989, 2013) və “Rusiyanın Qırmızı Kitabı”nın müəlliflərindən biridir. O, AMEA-nın Botanika İnstitutunda bioloji müxtəlifliyin tədqiqi problemi üzrə müxtəlif illərdə bir sıra iri elmi tədqiqat mövzularının elmi rəhbəri və iştirakçısı olmuşdur. O, Azərbaycan florasının endem və subendemlərini müfəssəl təhlil etmişdir (“AMEA-nın Xəbərləri”, 2011, №1; 2014, №1).

A.Əsgərovun elmi – tədqiqat istiqamətlərindən biri də Azərbaycan florasının mədəni bitkilərinin yabanı əcdadlarının tədqiqidir. O, elmi araşdırmalar və ekspedisiya materiallarının təhlili əsasında, beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının təsnifatını işləyib hazırlamışdır (PANAS, 2016; Genetic Resources and Crop Evolution, 2019).

Elmi əsərlərinin adları

 1. Pteridophyta Азербайджана Ботанический журн., №7, 1977 c. 1022-1030
 2. Гроздовник виргинский новый вид для флоры Kавказа Ботанический журн., №9, 1977 c. 1332
 3. Новые данные о папоротникообразных Кавказа Докл.АНАз. ССР, №8, 1977 с.49-54
 4. Редкие и исчезающие виды Бюл.Главн.бот.сада АН СССР, c. 85-90
 5. папоротникообразных растений Азербайджана и их охрана в122,1981
 6. Два новых вида папоротника для флоры СССР с Кавказа Докл.АНАз.ССР, 1982, №9 с. 57-61
 7. Редкие папоротники Kавказа и их охрана Ботанический журн., 1983, №6 Ботанический журн., 1983, №6
 8. Система папоротников Кавказа Заметки по сист.и географ.раст 1983, вып 39 c. 3-9
 9. К изучению папоротника Asplenium daghestanicum Christ Бюл.Гл. Бот.сада АН СССР, 1984,вып. 133 c. 38-41
 10. Taxonomy and geodraphy of the caucasus ferns Abstr. Of papers pres. St the Intern. Sympos. 1 on Systematic Pteridolagy – Berging, China, 1988 1
 11. К систематике некоторых родов папоротников из Талыша. Бот ж., т. 57,  №10, 1972 с. 1296 – 1300
 12. Попоротники Талыша Бот.журн., №11, 1972 c. 1412-1419
 13. Azərbaycan florasının qatırquyruğu (Equisetum L.) növləri. Az. EA Xəbərləri, biol.e.b., №6, 1977 s. 19 – 23
 14. Гибридогенные папоротники Кавказа Изв. АНАз.ССР (сер.биол. н.), №4, 1978 с. 3-7
 15. Сравнительно- анатомической анализ Аспидиевых и Телиптерисовых папоротников Кавказа Докл.АНАз.ССР, №9,  1979 с. 75-80
 16. Cheilanthes pteridioides (Reich.) C. Chr. - новый вид для флоры Армении Докл.АНАз.ССР, 1980, №11 c. 75-78
 17. Новые данные по птеридофлоре Абхазии Сообщ.АН ГССР, №2, 1981 с. 409-411
 18. Гименоцистис – ендемичный род флоры Кавказа Изв. АН. Аз. ССР (сер. биол.н.), №3, 1986 с. 52-55
 19. Костенец дагестанский Красная книга РСФСР, (Растения), М: Росагропромиздат, 1988 1
 20. Ти­по­вые об­ра­зцы так­со­нов со­су­дис­тых рас­те­ний, хра­ня­щи­еся в Ба­ку (ВАК) 2. Нов.сист.высш. раст.,  1990, т.27 c. 171-177.
 21. Лилейные флоры Азербайджана ВИНИТИ №1 1488 – В90 30
 22. Род Thymus L. во флоре Азербайджана c. 10
 23. Дополнение к “Флоре Азербайджана Нов.сист. высш.раст.,1993, т.29 с. 124-134
 24. Папоротники Кавказа Б.: Элм, 2001 244 c
 25. Azərbaycan florasının paxladən (Astragalus L.) növləri haqqında bəzi məlumatlar Botanika institutunun elmi əsərləri. 2010, 30-cu c. s. 11-15
 26. Abşeron yarımadasının kritik təhlükə həddində olan bəzi ali bitkilərinin ekoloji qiymətləndirilməsi və yayılma sahələri. AMEA – nın “Məruzələri” ( LXVIII, 2012, № 1) 6
 27. Naxçıvan MR florasında qıjıların yeni taksonları. Az. EA Xəbərləri, biol. və tibb e. b. 2014, №2 s. 102-106
 28. New Taxa Of Fern (Dryopteris Adans. S. Str.) Spread Over Azerbaijan Republic Young Scientist USA, 2016, Vol 6 p 3-8
 29. Micromorphological structure of seeds in some taxa of Vicia L. (Fabaceae) occurring in Azerbaijan Plant & Fungal Research, Volume 1, Number 1, december 2018 s. 43-51
 30. Flora  of Karabakh, plant cover and main directions of plant resources research Journal of life Sciences&Biomedicine, vol.3(76),№ 2,p.5-10(2021)
 31. Ти­по­вые об­ра­зцы так­со­нов со­су­дис­тых рас­те­ний, хра­ня­щи­еся в Ба­ку (ВАК) 1. Нов.сист.высш. раст., 1989, т.26 с. 172-178
 32. Так­со­но­ми­чес­кий об­зор ви­дов ро­да Astra­ga­lus (Fa­ba­cеaе) Азер­байджа­на Бот.журн., 1991, № 11 с. 1607-1612
 33. Azərbaycanın ali bitkiləri. I cild. Bakı 2005 248 s.
 34. Azərbaycanın ali bitkiləri. II cild.Bakı 2006 284 s.
 35. Azərbaycanın ali bitkiləri. III cild. Bakı 2008 244 s.
 36. Редкие и исчезающие дикие сородичи культурных растений флоры Апшерона и Кобустана Редкие и исчезающие дикие сородичи культурных растений флоры Апшерона и Кобустана 5
 37. Rare and endangered crop wild relatives of Absheron and Gobustan Abstracts of International Conference in commemoration of the 200th anniversary of Darwin and the 200th anniversary of Nikitsky Botanical Gardens 2009.4
 38. Üçbölümlü arpa (Hordeum aegiceras Nees ex Royle) Qafqaz florası üçün yeni növdür Bakı, AMEA-nın məruzələri. 2009, №6, c.LXV 2
 39. Современное состояние изученности флоры Азербайджана Мат. Межд. научн.конф. “Изучение флоры Кавказа”. Санкт – Пет. 2010 c.121-124.
 40. Azərbaycan florasının endemləri Az EA Xəbərləri, biol.e.b. 2011, № 3-4 s 7
 41. Azərbaycan florasının konspekti. (Əlavə və dəyişikliklərlə, 1961-2010). Bakı, Elm, 2011204 s.
 42. Kritik təhlükə həddində olan (Critically Endangered) ali bitkilərin biosistematik tədqiqi, mühafizəsi və in situ bərpasının elmi əsasıarının işlənib hazırlanması (Abşeronun flora biomüxtəlifliyi misalında). AMEA Bot. İnst.əsərləri. Bakı, 2012, c.XXXII 9
 43. Forest Ferns of the Caucasus, Its’ Systematic and Eco-Geographical Analysis International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.55, 2013 s. 48-49
 44. Forest Ferns of the Caucasus, Its’ Systematic and Eco-Geographical Analysis International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.258-264.
 45. Rare and Endangered Crop Wild Relatives of Absheron Peninsula and Gobustan Area of Azerbaijan International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013 p.1077-1078
 46. Crop Wild Relatives in Azerbaijan: Classification and Taxonomic Composition2014 II intern. symp. relat. subtrop. fruit. and nut crops. Baku p. 15-16
 47. Анализ эндемизма флоры Азербайджана Доклады. LXX, № 1, 2014 с.51-55
 48. Azərbaycan florasının subendemləri Az EA Xəbərləri, biol.e.b. 2014, № 1 s. 81-91
 49. Azərbaycan florasında Ayıdöşəyi (Dryopteris Adans. s.str.) cinsinin taksonomik icmalı Az EA Xəbərləri, biol. və tibb elmləri, 2015,№ 2, c. 70 s. 129-135
 50. О видовом статусе некоторых щитовников (Dryopteris Adans. s. str.) флоры Aзербайджана Бот.журн. Turczaninowia, Т.19, №1, 2016 c. 79-86
 51. New taxons of fern (Dryopteris Adans. s. str.) spread over Azerbaijan Republic National Academy of sciences of Azerbaijan, 2016, vol 3 p. 78-83
 52. Azərbaycanın bitki aləmi Bakı, TEAS PRESS, 2016444 s.
 53. Evaluation of biomorphological Diversity and distribution of Lathyrus L. s.l. species in Azerbaijan Proceedings of ANAS (Biological and Medical Scineces). 2017, v. 72, No.3 p. 128-132
 54. Evaluation of biomorphological Diversity and distribution of Vetch (Vicia L.) species in Azerbaijan Proceedings of ANAS (Biological and Medical Scineces). 2017, v. 72, No.3 p. 140-147
 55. The New Taxis of Ferns in the North East Section of the Lesser Caucasus European Academic research, vol. V, Issue 12/ March 2018 p. 6262-6269
 56. Distribution and Eco-Biological Research of Lathyrus Species in Azerbaijan International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, 2018 p. 8-16
 57. Distribution and Eco-Biological Research of Vetch (Vicia L.) Species in Azerbaijan International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, 2018 p. 27-36
 58. Taliş florasinin gəvən (Astragalus l. s.l.) cinsi növlərinin öyrənilməsinin müasir vəziyyəti AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri, 2018, VII c., №1 s. 90-96
 59. Trifolium patens (Fabaceae) — новый вид для флоры Кавказа Новости систематики высших растений | Том 49 | 2018 c. 139-143
 60. Studies on a clover (Trifolium L.) collection from Lenkaran Lerik region of Azerbaijan Genetic Resources and Crop Evolution, 2019, 1-8 p.1-8
 61. Таксономия видов рода Medicago L. (Fabaceae Lindl.) флоры Азербайджана и микроморфологические признаки семян некоторых видов Вестник Красноярский государственный аграрный университет, №1, 2019 с. 192-200
 62. Morphological studies of seeds of some subgenus (subgen. Trifolium,subgen.Galearia) of Trifolium L Journal of Life Sciences and Biomedicine, Publ. ANAS, 2019, vol.1 (74), No 1 p.47-52.
 63. Micromorphology of seeds of Bucerates, Lunatae, Hymenocarpos sections of Medicago L. species in Azerbaijan İnternational Journal of Botany Studies,Web of Science, 2020, 5 (1) p. 109-113.
 64. Micromorphology of seed in some Vicia taxa belonging to section Crassa from Azerbaijan Бюллетень ГНБС, 2020, Вып. 134 с. 17-23
 65. “Микроморфологическая структура семян у некоторых видов Lathyrus L. на Южном Кавказе (Азербайджан).” Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. Т. 6 (72). 2020. № 1. с. 14–25
 66. “Исследования микроморфологических особенностей семян видов рода Trifolium L. Флоры Южного Кавказа (Азербайджанская Республика, Талыш) на электронном микроскопе (СЭМ) и их таксономическое значение.” Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. Т. 6 (72). 2020. № 2. с. 138-148
 67. Agrodiversity in Azerbaijan. Biodiversity Conservation and Sustainability in Asia, 2021, vol. 1 p. 479-499
 68. Таксономический обзор видов чины (Lathyrus L.) во флоре Азербайджана Бюллетень ГНБС, 2020, Вып. 137 с. 47-56.
 69. Биоморфологическая оценка некоторых таксонов вики (Vicia L., Fabaceae Lindl.), распространенных в Азербайджане. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2021, том 7(73), №1 с. 14-25

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

 1. “İnternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (İUCN)” təşkilatında ekspert.
 2. “İnternational Association Pteridologists” təşkilatında – Qafqaz üzrə koordinator.
 3. "European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources" təşkilatında işçi qrupunun üzvü
 4. AMEA Biologiya, tibb və aqrar elmləri üzrə Elmi şuranın üzvü
 5. "Azərbaycan Respublikası Qırmızı Kitabı"nın üçüncü nəşrinin redaksiya heyətinin üzvü
 6. "Həyat elmləri və biotibb jurnalı" və "Yer və insan" jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü
 7. AMEA Botanika İnstitutunun nəznində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının üzvü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və qeyri–dövlət universitetlərində professor, kafedra müdiri, dekan, prorektor, rektor vəzifələrində çalışıb

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin Fəxri Fərmanı (22.04.2019) 

İş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu. Badamdar şossesi 40, Bakı, AZ1004

Vəzifəsi

Ali bitkilərin sistematikası və filogeniyası şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 502 49 71

Mobil tel.

(+994 50) 313 07 70

Ev tel.

(+994 12) 539 46 10 

Faks

 

 

Elektron poçtu

[email protected]