Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası,  Bərdə  şəhəri

Təvəllüdü

 21.10.1963

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı  Dövlət  Universiteti  (BDU)

Elmi dərəcəsi

  b.ü.f.d.

Elmi rütbəsi

 Dosent (botanika ixtisası üzrə)

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.05

Botanika

Azərbaycan   amarantlarının  (Amaranthus L.) sistematikası, coğrafiyası  və   təsərrüfat  əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  34

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 2

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Amaranthacea Juss . fəsiləsinin Amaranthus L cinsinə aid aparılan tədqiqat işinin nəticəsi olaraq demək olarki,
  1. Amarant növlərinin nomenklatura və taksonomiyasında dəyişikliklər edilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycan təbii florasında şəraitində 7 deyil, 12 növə rast gəlinir. Azərbaycan florası üçün iki yeni növ (A.cruentus L., A.viridis L.) elm üçün yeni variasiya (A.hybridus var.nova longibracteosus Babayeva)göstərilmiş, 1 növ (A.paniculatus L.)bərpa edilmiş, 1növün(A.sylvestris Vill.)adı dəyişilmişdir. Növlər üçün təyin edici cədvəl tərtib edilmiş,hər növün sinonimi və təsviri verilmişdir.
  2. Növlərin arealı müəyyənləşdirilmiş,yeni yayılma sahələri açıqlanmış və yayılma xəritəsi tərtib edilmişdir.
  3. Ilk dəfə olaraq Azərbyacanda yayılan Amarnthus növlərinin tozcuqları öyrənilmişdir; tozcuqların dairəvi formada , çox məsaməli (məsamələr10-20sayda ),26,8-29,3mkm ölçüdə,açıq sarı rəngdə olması müəyyən edilmişdir.
  4. Biokimyəvi təhlil göstərdi ki, A.cruentus, A. Retroflexus və A.caudatus növlərinin gövdəsində külli miqdarda nitratlar toplandığından həmin orqan bütövlükdə yem və qida xammalı kimi istifadə oluna bilməz bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq amarantın gövdəsinin2/3aşağı hissəsindən yüksək keyfiyyətli təbii azot kübrəsi kimi ,1/3yuxarı hissəsində isə yarpaq və toxumlarla birlikdə yüksək keyfiyyətli yem və qida maddəsi kimi istifadə oluna bilər.
Hər ilin mövzu planına uyğun olaraq tədqiqat işi aparılır və müxtəlif nəticələr əldə edilir. Belə ki, bəzi nomenklatur dəyşikliklərin olması müəyyən edilmişdir. Azərbaycan florasında rast gəlinən tədqiq etdiymiz cinslərə aid yeni yayılma sahələri müəyyən edilmiş , yeni təyin edici açar tərtib edilmiş, tədqiq olunan növlərə aid herbari nüsxələrində olan məlumatlar elektron məlumat bazasında yerləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 
  1. Экологическая характеристика, содержание пигментов  и  активность некоторых  ферментов   феп-метаболизма  в  листьях   двух  видов  амаранта.  Межд. научная  конф.  «Генети- ческие ресурсы лекарственных  и  ароматических растений», Москва, 2006, с. 247-251.
  2. “Амарант – модельное растение для исследования влияния стрессоров внешней среды на растений. Биологические особенности и полезные свойства”. İnsan və biosfer» (Маb, Yunesko) Azərbaycan  Milli  komi- təsinin əsərləri.  Еkoloji  sivilizasiya, davamlı  inkişaf, ətraf mühit. Bakı, Təhsil, 2010, s. 239-251.
  3. “Torpaqların ekoloji   tarazlığının  saxlanılma- sında   amarantkimilərdən   istifadə  edilməsinin  fizioloji- biokimyəvi  əsasları”. “Azərbaycan torpaqları, genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya”  Beynəlxalq elmi konfrans. 8-10 iyun. Bakı- Qəbələ, 2012, s. 147-152.
  4. “Жизненные формы и числа хромосом некоторых  представителей  семейства  Бобовых ( Fabaceae  ) в  пределах  Азербайджана.”  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik institutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi 2013, XXIV cild, s. 59-63.
  5. “Филогенетическо развитие ассимиляционных тканей и ферменты C4- пути фотосинтеза в органах C4- растений (обзор).” “İnsan və biosfer” ( Ma B, YUNESKO). Azərbaycan Milli komitəsinin  əsərləri. Bakı “Təhsil”, 2013/14. т.9, с.200-217.
  6. “Vascular plants of Azerbaijan: a nomenclatural update and survey of Lamiaceae L.”Plant & Fungal Research. Baku 2018. p.69-85.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA Botanika  İnstitutu, Bakı  AZ 1004. Badamdar  şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 +994505497212

Ev tel.

 +994124325770

Faks

 

Elektron poçtu