Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan ş.

Təvəllüdü

22.02.1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbiət-Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01 (03.00.05)

Botanika

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Baldırqan (Heracleum L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2417.01 (03.00.05)

Botanika

Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri (Bitki ehtiyatşünaslığı üzrə)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
255

 
 90

 

70

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı


2

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

13

4

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasında bir sıra fəsilələrin taksоnоmik tərkibi və biоеkоlоji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş, mühüm xalq təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin regionlar üzrə ehtiyatını öyrənmiş və ilk dəfə olaraq itməkdə olan 70-dən çox növün mühafizəsi üzrə tədbirlər kompleksi işləyib hazırlamış, bəzilərini Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə daxil etmiş, 40-dan çox nadir və itmək təhlükəsində olan növ barədə əlavə tövsiyyə vermişdir, bu barədə Gəncə-Qazaxbölgəsinin nadir bitkiləri kitabını tərtib etmişdir. Naxçıvan MR üçün 5 yeni növ aşkar etmişdir.

Azərbaycan florasına Kərəvüzkimilərdən 6 cins, 23 növ və 1 yarımnöv, Dalamazkimilərdən 2 növ, o cümlədən Naxçıvan MR florasına 6 növ ilk dəfə təsvir etmiş, yeni növlər molekulyar səviyyədə təyin edilmiş və Sankt-Peterburqda Qazfqaz və Azərbaycan üçün ilk dəfə olaraq nəşr edilmişdir. Apiaceae, Malvaceae, Lilaceae, İridaceae, Polygonaceae və Lamiaceae, Fabaceae fəsilələrinin təyinedicilərini tərtib etmiş, bioekologiyasını, fitosenologiyasını və təsərüfat əhəmiyyətini öyrənmiş, 300-ə qədər növün areal xəritəsini tərtib etmişdir.

Azərbaycan biomüxtəlifliyində dərman preparatlarında istifadə edilən bəzi maddələrin xammal mənbəyini aşkar etmişdir. Baldırqan cinsinin 5 növünün kök və toxumlarından elm üçün yeni 15 fərdi maddə alınmmşdır.

Azərbaycan florasında 85 növdə efir yağı müəyyən etmiş, onların ekoloji şəraitdən asılı olaraq dinamikada öyrənmiş, komponent tərkibini aşkar etmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində bozqırlarda rast gələn növlərin 72-75%-in bütün orqanlarında, meşədə olan növlərin (39-42%) çiçək və toxumunda efir yağı toplanmasını aşkar etmiş, efir yağlarının antimikrob xüsusiyyətlərini təyin etmişdir.

Azərbaycan florasında faydalı bitkiləri etnobotaniki təhlil etmiş, yabanı tərəvəzlərə aid 200, yem kimi istifadə edilən 330, dərman bitkilərindən 500-ə qədər növün areallarını, populyasiyalarının müasir vəziyyətini və bitkilik tipində rolunu müəyyənləşdirmiş, təbii fitosenozlarda antropogen amillərə məruz qalan növləri ilk dəfə olaraq reintroduksiya etmiş, təbiətdəki ilkin vəziyyətlərinə qaytarmışdır. Xalq təbabətində etnik üsullarla istifadə edilən bitkilər barədə bölgələrdən məlumatlar toplamış və buna aid 5 kitab nəşr edilmişdir. Azərbaycan regionu (İran İslam Respublikası və Azərbaycan Resprblikası) üzrə xalq təbabəti üsullarının eyniliyini sübut edən “Folc medicina” kitabını nəşr etmişdir.

Qoruq və yasaqlıqlarda, o cümlədən Zəngəzur və Şahdağ Milli Parkında flora və bitkiliyi tədqiq etmişdir,  kitablar  nəşr edilmişdir.

Müştərək tədqiqatlarla bitkilərdən alınan efir yağlarının və ekstraktların baytarlıq təbabətində helmintozlara və digər xəstəliklərə qarşı istifadəsini aşkarlanmışdır.

Otlaq və biçənəklərin yem keyfiyyəti, məhsuldarlığı və yem tutumu hesablanmış, səthi və kökündən yaxşılaşdırma sistemləri hazırlanmış bu sahədə KTN məlumat verilmişdir.

50-dən çox konfrans və seminarlarda aparılan mövzuların nəticələri barədə çıxış edilmişdir.

Pandemiya dövründə həm xaricdə, həm ölkə daxilində antiviral və immunbərpaedicilər barədə kütləvi informasiya vasitələrilə əhalini maarifləndirmiş və xaricdə nüfuzlu jurnalda məqalələri nəşr olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar, dərsliklər və monoqrafiyalar:

 1. Babakişiyeva T., İbadullayeva S. Gəncə-Qazax ərazisinin nadir bitkiləri. 2021, 250s. (dərslik)
 2. Sayyara J. Ibadullayeva and İrada M. Huseynova. "An Overview of the Plant Diversity of Azerbaijan". / Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia, 978-3-030-59927-0, 488866_1_En, (Chapter 17). 60p. Springer – 2020
 3. Movsumova N.V., Ibadullayeva S.C. Halophytic Plant Diversity of Duzdag Mountain in Nakhchivan Autonomous Republic – Azerbaijan. / Ecophysiology, Abiotic Stress Responses and Utilization of Halophytes. 50p. Springer – 2019
 4. Munir Ozturk, Volkan Altay, Ibadullayeva S.C., Ernaz Altundağ, Behnaz Aslanipour, Tuba Mert Günenç. Herbals in Iğdır (Turkey), Nakhchivan (Azerbaijan), and Tabriz (Iran). Herbs and Human Health, Ethnobotany and Physiology, Vol.1., Springer, 2018, p.197-267
 5. Qasımov H., Seyidov M., Şirəliyeva G. Naxçıvan MR florasının yabanı tərəvəz bitkiləri/ Əcəmi nəşr., Naxçıvan-2018, 400s.
 6. Ibadullayeva S.C., Jafarli İ., Zaifizadeh M., S.Sh.Asbaghian Namin Folk medicine (Ethnobotany in Azerbaijan Region). İİR, Tehran-2017, 288p.
 7. İbadullayeva S., Qəhrəmanova M. Bitkilərin sirli dünyası (ot bitkiləri). EİM-Təhsil, Bakı, 2017 350 s.
 8. T. Məmmədli, S. Abduyeva-İsmayılova, N. Məmmədova, Ibadullayeva S.C. Biologiyanın tədrisində kəmiyyətlər, məsələ və çalışmalar. Bakı-2015. EİM-Təhsil 40s. (dərslik)
 9. Məhərrəmov S., Məmmədli T., Ibadullayeva S.C., Naxçıvan MR Dağlıq ərazilərinin yem bitkiləri (Müxtəlif otlar). “Elm-Təhsil” Bakı-2015, 222 c.
 10. Mustafayeva İ., Ibadullayeva S.C., R.Ələkbərov, A.İsmayılov, H.Qasımov, Ş.Qasımova Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə. Naxçıvan-2015, Dərslik 700s.
 11. Ibadullayeva S.C., M.C.Şahmuradova. Azərbaycanda etnobotaniki araşdırmalar: Göygöl rayonu. “Elm-Təhsil” Bakı-2014, 224 c.
 12. Seyidov M., İbadullayeva S., Qasımov H., Salayeva Z. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi/ Əcəmi nəş., Naxçıvan-2014, 523s.
 13. Ibadullayeva S.C., R.Ələkbərov. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya). Medicinal plants (Ethnobotany and Phytoterapya). Bakı, 2012-331s.
 14. Ibadullayeva S.C., İ.Ə.Cəfərli. Efir yağları və aromaterapiya. Bakı-2007, 147 s.
 15. Ibadullayeva S.C.Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri. Bakı-2004, 347s
 16. Ibadullayeva S.C.Çətirçiçəklilər fəsiləsinin faydalı bitkiləri. Bakı-2001, 140s.
 17. Xalq təbabətinin unudulmuş reseptləri (Qərbi Azərbaycan, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ icmaları yaddaşlarından) Bakı- Elm nəşriyatı, 2023, 267 səh.

Məqalələr:

 1. İsmayılov N.M., Quliyev A.A., Xudaverdiyev F.B. İbadullayeva S.C. Naxçıvan MSSR florasında yayılan uluxqanqalı növləri. Sahələrarası ETMTM №23, İnformasiya vərəqi, Naxçıvan - 1985
 2. İbadullayeva S.C. Naxçıvan MR-da yayılan Baldırğan növləri. Sahələrarası ETMTM №8, İnformasiya vərəqi, Naxçıvan - 1991
 3. İbadullayeva S.C. Baldırğan, danaayağı, xatınbarmağı. Xalq təbabətindən. Elm və həyat №8, Bakı - 1991, səh. 27-28 
 4. Oksana Sytar, Marian Brestic, Shokoofeh Hajihashemi, Milan Skalicky, Jan Kubeš, Laura Lamilla-Tamayo, Ulkar Ibrahimova, Sayyara Ibadullayeva and Marco Landi. COVID-19 Prophylaxis Efforts Based on Natural Antiviral Plant Extracts and Their Compounds// Molecules 2021, 26, 727. 1-19 https://www.mdpi.com/journal/molecules İF -3,021 https://doi.org/10.3390/molecules 26030727
 5. Səyyarə Cəmşid qızı İbadullayeva, Lalə Zeynalabdin qızı Qurbanova, Aytəkin Adil qızı Əsgərova, Əsmər Elçin qızı Hüseynova. Qarabağın Faydalı Bitkiləri: Etnobotanika “İnsan və Biosfer” (MaB, YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri. İSSN 2079-3898. Ekoloji sivilizasiya, davamlı inkişaf, ətraf mühit. Buraxılış 1, Bakı-2021. Səh. 181-197
 6. Агаева Э., Ибадуллаева С. Д., Агаева Н., Нариманов В., Гурбанова С., Ширалиева Г. Видовой состав возбудителей оппортунистических инфекций мочевыводящих путей и возможности преодоления их антибиотико-резистентности// «Бюллетень науки и практики» в №7 (июль) 2021 г. https://doi.org/10.33619/2414-2948/68
 7. Ibadullayeva Sayyara, Ibrahimli Sona, Seyidova Lamiya, Nasibova Gunay. Resource assessment of Glycyrrhiza glabra species in some regions of Azerbaijan// International Journal of Botany Studies www.botanyjournals.com ISSN: 2455-541X Received: 04-08-2021, Accepted: 18-08-2021, Published: 01-09-2021 Volume 6, Issue 5, 2021, Page No. 27-30
 8. Ibadullayeva S.C., Gurbanova Z. L., Shiraliyeva G.Sh., Askerova A.A.,  Huseynova A.E., Seyidova L.M., Gasimov H.Z. Ethnopharmacologıcal use of wıld vegetable plants belongıng to the Polygonaceae famıly spread ın the  Azerbaıjan flora// Biodiversity Journal, 2021, 12 (3): 733–740/ https://doi.org/10.31396
 9. Sayyara J Ibadullayeva. Ethnobotany of Local used Medicinal Plants in Azerbaijan Republic/  Journal of Medicine and Biology.  Research Article |2020. Vol 2 Iss 2, p.-72-81
 10. S.J. Ibadullayeva, N.R. Salmanova, N.V. Movsumova, G.S. Shiraliyeva, S.Z. Ahmadova. Bioecological and phytocenological assessment of Equisetum arvense L. populations in the Great Caucasus of Azerbaijan// International Journal of Scientific Reports. 2020; 6(1):1-5. DOI:http://dx.doi.org/10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20195717:  Impact Factor: IF 0.874
 11. E. Agayeva, S. Ibadullaeva, N. Movsumova, R. Mammadova, V. Abbasova, I. Ganbarly. Screening of Microbicidal Activity of Some Plants of the Azerbaijan Flora in Relation to Antibiotic-Resistant Microorganisms// IOSR Journal of Pharmacy And Biological Sciences (IOSR-JPBS). 2020; 15(2):PP 33-36: DOI:https://www.iosrjournals.org/iosr-jpbs/pages/15(2) Series-1.html 10.9790/ 3008-1502013336. Impact Factor: IF 2.345 
 12. Gunay Nasibova, Nuri Movsumova, Sayyara Ibadullayeva. The role of legumes ın the desert and semı-desert of the Steppe plateau (Republıc of Azerbaıjan)/ International Journal of Botany Studies ISSN: 2455-541X; Received: 26-07-2020; Accepted: 14-08-2020: Published: 23-08-2020 www.botanyjournals.com Volume 5; Issue 4; 2020; Page No. 296-302. DOI:10.9891/3008-1502013355.  Impact Factor: RJIF 5.12http://mjl.clarivate.com/cgi-Thomson Web of science
 13. Ibadullayeva, S., & Alakbarov, R. (2020). Salvia modesta Boiss. (Lamiaceae) - New Species for the Azerbaijan Flora. Bulletin of Science and Practice, 6(5), 53-57. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/54/06
 14. S.J. Ibadullayeva, N.A. Agayeva Immune strengthener plants in Azerbaijan flora/ Journal of Life Sciences & Biomedicine, vol. 2(75), No 2,  (2020)
 15. S.J. Ibadullayeva.  Ethnobotany of Local used Medicinal Plants in Azerbaijan Republic/ Journal of Medicine and Biology. Berlin-Almaniya Vol 2 Iss 2. http://www.tridhascholars.org -2020. SCOPUS (Elsevier)  
 1. Movsumova N., Shiraliyeva G., İbadullayeva S. Vegetation of plain Azerbaijan and its use//İnternational Journal of Research and Review. 6; issue:9; September 2019, p.189-194
 2. İbadullayeva S.J., Axundova S., Alekberov R. Essentıal oıl features of some specıes of Lamıaceae Lındl. famıly// Multdisciplinary Journal”Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research”, Tbilisi-2019, p.45-50
 3. İbadullayeva S.J., Abduyeva-İsmayilova S.M., Nasibova G., Hasanov A. Physiological, phytochemical and microbiological investigations, and evaluation of resources of Glycyrrhiza glabra in Azerbaijan/ Journal of Multdisciplinary Engineering Sciense and Technology (JMEST), Vol.6, N2, p.9505-9508. Berlin-2019. İF-1,27
 4. Munir Ozturk, Ernaz Altundag, İbadullayeva J. Sayyara, Volkan Altay, Behnaz Aslanipour. A comparative analysis of medicinal and aromatic plants in the traditional medicine of İgdir (Turkey), Nakhchivan (Azerbaijan) and Tabriz (İran)/Pakistan Bot.jour. № 1, p.337-343, 2018 İSİ indexed –Tomson, impact factor 0,69
 5. İbadullayeva J. S., Qambarli I.J., E.M. Agayeva, V.A. Narimanov, V.N. Abbasova The prospects usage for certain herbal medicinals preparation in Azerbaijan and the fighting against the spread of antibiotic-resistant microorganisms/ International Journal of Science And Research Methodology, 2018 Vol.:9, Issue:1, p.143-148
 6. Пименов М.Г., Ф.Х Набиева. В. Дегтярева, Ибадуллаева С.Д.,  ГА.Ш.Ибрагимов,  П.В.Зулфугарова, Т.Х.Самигуллин. Helasciadium nodiflorum- Новые род и вид Umbelliferae для флоры Азербайджана и всего Кавказа /Бот.журнал, Санкт-Петербург, 2018 103(4), стр.517-528
 1. İbadullayeva S., Abbasova V. Faydalı bitkilərin toplanmasına dair bəzi tövsiyyələr/ AMEA Gəncə Bölməsi Xəbərlər Məcmuəsi, Tibb və Biologiya seriyası, 2(68)-2017, s.20-24
 2. İbadullayeva S., Abbasova V. Tovuz-Qazax Ərazisində Yayılan Dərman Bitkilərinin Etnofarmokologi Əhəmiyyəti / AMEA Xəbərlər, Biologiya və Tibb elmləri seriyası, N-2, 2017, s.
 3. İbadullayeva S., Zulfuqarova P. Study of lipid composition of oil Smyrniopsis aucheri Boiss., growing in Nakhchevan AR, Azerbaijan' İSİ indexed –Tomson, Sylwan Journal, Poland- 2017, p.252-258
 4. Agayeva N.A.,  İbadullayeva S.J., Rafiyeva S.R., Shiraliyeva G.Sh. Antimicrobe characteristics of essential oil of the Origanum vulgare L. International Journal of Current microbiology and applied sciences (IJCMAS) to be released in 2017. Vol 6 (12)p.2214-2218. Tomson.
 1. İbadullayeva Sayyara, Sabina Akhundova, Gunay Nasibova. Economic Assessment Of New Feed Crops Resources In Different Ecosystems Of Lesser Caucasus (Within The Azerbaijan Republic). Journal of Multidisciplinary Enginerinq Sciences and Technologi (JMEST) İSNN:2458-9403, vol4, issue 3, Berlin-2017 p.6871-6877.
 2. İbadullayeva S.J., Seyidova A.N. The Life Quality Index of Coniferous Plants Introduced in Absheron Region. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 5 Number 12 (2016) pp. 355-364
 3. İbadullayeva Sayyara Natiga Ismayilzade, Abbas Ismailov,  Narmin Sadigova.  Recommended phyto-ameliorative restoration of vegetation in Ganja surroundings rivers. International Journal of Advanced Research in Botany. İSSN (Online) 2455-4316 Volume 2,issue 1,2016, pp 1-6. Tomson.
 1. Narmin Sadigova, İbadullayeva Sayyara. Current vegetation situation of ‘Yeni Kend’ reservoir (Azerbaijan Republic) surroundings. International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR).Volume 4, issue 5, İSSN (Online) 2319-1473, 2016. 914-917
 2. Касумзаде Т., Ибадуллаева С.Дж. Regularites of the desertification processes in Shirvan territory of Azerbaijan. Annals of Agrarian Science, 2015, vol 13, No 4,40-43
 3. Ибадуллаева С.Дж., Гасымов Г.З., Ширалиева Г.Ш., Зульфугарова П.В., Рафиева С.Р., Гулиева Саадет, Новрузова Л.А. Дикорастущие растения, используемые в напитках, во флоре Азербайджана: этнобота- нические исследования. Scientific journal of Academic research. Multidisciplinary Journal. BLACK SEA. Tbilisi, Georgia, 2015 p.73-84
 4. İbadullayeva Sayyara, Hilal Gasimov, Melahat Gahramanova, Peymana Zulfugarova,  Leman Novruzova. Medico-Ethnobotanical Inventory (Liver And Gallbladder Ducts Illnesses) Of Nakhchivan AR, Azerbaijan/ International Journal of Sciences. Vol-4, June 2015 (6), p.80-88. Impact factor: 2.17
 5. İbadullayeva S.J., Gahramanova M., Gasymov H. Zulfigarova P. Etnobiological and phytotherapeutic analysis of medicinal herbs of Azerbaijan flora used at cardiovascular diseases treatment. Global Journal Of Biology, Agriculture & Health Sciences, 2015. Vol4(1):38-43
 1. İbadullayeva S.J., H.Maharramov, L.A.Novruzova, Agayeva E.Z. Study of Treatment Advantage of Medicinal Herbs with Antihelmintic Effect against Neoascariasis. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) Volume 3, Issue 1, January 2015, PP 78-81 ISSN 2349-0357 (Print) & ISSN 2349-0365 (Online)
 2. İbadullayeva S.J., Nasirova A.İ. Economic benefits specius of the introduced of genus Malva L. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research. 2015 Vol.2(04)
 3. L.A.Novruzova, İbadullayeva S.J., S.H.Maharramov. Management of Gastroenterostomy illnesses with herbs in Veterinary Practice in Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan)/ International Journal of Veterinary Science. P-ISSN: 2304-3075; E-ISSN: 2305-4360, 2015 (6).
 1. Ибадуллаева С.Дж. Фитоценология редких видов ириса (Iris L.) в Гянджа-Казахском ботаническом районе Азербайджана. Вестник Московского Государственного Областного Университета ISSN 2072-8352 2015/ № 3 стр.33-40
 2. İbadullayeva S.J., Babakhishiyeva T. Rare Plants Of Ganja-Gazakh Area And Their Protection. International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology 5 : 2349-8080 Volume 1 Number 3 (October-2014) pp. 11-16
 3. Ибадуллаева С.Дж., Akbarov R.,Qasımov H. Thymus hyemalis Lange (Lamiaceae)- новый вид для флоры  Азербайджана. Ботанический журнал, №7, 2014, C.825-827
 1. İbadullayeva Sayyara, Aliyeva Shahla, Ahmedzade Sabina, Asgerova Naila, Movsumova Nuri, Mammadova Hasrat, Shiraliyeva Gulnara. Arrangements for Analysis and Protection of Some Food and Economical Significance of Rare and Threatened Species in about of Absheron, Azerbaijan Republic// International Journal of Agriculture Innovations and Research. Volume 2, Issue 4, 2014 (Index Copernicus Value :5,8, İmpact faktor 1,190)
 2. İbadullayeva S.J., A.Mustafayev, M.Şahmuradova Protection of some rare and critically threatened medicinal plants in the Azerbaijan flora //Journal of Biology and Life Science. 2013, vol. 4 N 1.
 1. İbadullayeva S.J., Agayeva E.Z., Asgerova A.A., Isayeva G.A. Analysis of plants in veterinary research of Azerbaijan on ethnobotanical materials// American Journal of Research Communication, San Antonio, USA- 2013
 2. Ибадуллаева С.Дж., Агаева Э.З. Этноботанические исследования по применению растений при болезнях медоносных пчел Азербайджана// Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». №1, 2013, 5-9.
 3. İbadullayeva S.J., İsgenderova A.İ. Forage quality of the species of Malva L. genus and definition of organic remainders in the cut areas// International Journal of Agriculture and crop sciences. Impact factor: 0.84
 4. Nabiyeva F.X., İbadullayeva S. Development Appropriatenesses of Deserting Processes in The KAP and The PAAR//Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning. 2012, Springer.
 5. İbadullayeva S., Shahmuradova M.C., Qahramanova N.C., Aliyeva Ş.G. Use of wild plants at dermatitis (skin diseases): Etnobotany// Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2012.
 1. Ибадуллаева С.Дж. Viscum album–новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана// Ботанический журнал, №10, Санкт-Петербург- 2012.
 2. İbadullayeva S.J., A.Mustafayev, Şahmuradova. Protection of some rare and critically threatened medicinal Plants in the Azerbaijan flora// Journal of Biology and Life Science. USA-2012.
 3. İbadullayeva S.J., Mammadli T., Qasimov H. Protection of some rare and dangerous vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR// International Journal of Biodiversity and Conservation. Canada- 2011
 1. Mammadova Z.A., İbadullayeva S.J. Antimicrobial characteristics of essence oils of some species of the Nepeta L. genus / Journal of Medicinal Plants Research. Springer –Japan, Tokyo.
 2. Набиева Ф.Ибадуллаева С.Дж., Ибращимов A.Ш. Кормовые ресурсы зимних пастбищ// Аграрная наука. ISSN 0869-8155, Москва-2011, стр.10-12
 3. Ибадуллаева С.Дж. Структура ценопопуляций и урожайность вида Daucus carota L. (Apiaceae Lindl.) во флоре Азербайджана// журнал Растительные ресурсы, № 3, Санкт-Петербург -2010.
 4. İbadullayeva S. Medicinal plants of Azerbaijan flora used in the treatment of certain diseases. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010 Academic Journals
 5. Ибадуллаева С.Дж. Эфирномасличность некоторых видов семейства Apiaceae во флоре Азербайджана/ ж. «Традиционная Медицина» IМосква-2010 стр. 135-139.
 6. Гасымов Г., Ибадуллаева С.Дж., Дикорастущие пищевые растение в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана по материалам этноботанических исследований. //Ж. «Растительные ресурсы», Санкт-Петербург -2009.
 7. Ибадуллаева С.Дж., Ибращимов A.Ш., Ширялийева Г.Ш., Талыбова Ф.З. Субальпийское высокотравье Нахчыванской АР и его использование в народном хозяйстве// Бот. журнал, №5, Санкт-Петербург-2008.
 1. Serkerov S. Эфирные масла Heracleum antasiaticum Manden.// Журнал Химия Природных Соединений, № 2, 2000,
 2. Serkerov S. Кумарины Heracleum pastinacifolium// Жур. Химия Природных Соединений, №5, -2000
 3. Ibadullayeva S.J., Movsumova N.V., Shiraliyeva G.Sh., Askerova N.A., Mammadova H.H. Pteridophytes: Ethnobotanical use and active chemical composition//Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK), Impact factor of IJTK is 0.757, April 2022, vol. 21(2), pp. 353-359. (Web of Science) DOI: 10.56042/ijtk.v21i2.39266
 4. Yabani Bitkilerin İstifadesinin Aktüel Problemleri: Etnobotanika, Etnofarmakologiya Ve Baytarlıq Tebabeti (ingilis dilində). // Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük araştırmaları bilim ve sanat kurultayı (Antalya), 05. 2022
 5. Ibadullayeva S.J., Sadigova N.I. Flora of the surrounding of the Yenikend reservoir and its analysis// Journal of Life Sciences and Biomedicine, 2022.Volume 4(77)., No.1, P. 68-75.
 6. Ibadullayeva S.J., Mamedov N. The correlation between color of flowers and healing abilities of medicinal plants//Acta Botanica Caucasica, -2022. V. 1(1), -p. 12-22.
 7. Ibadullayeva S.J., Movsumova N.V., Use of medicinal plants distributed in lowland Karabakh in ethnoveterinary medicine.//Journal of Life Sciences and Biomedicine, 4(77), N-2, 35–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464940
 8. Ibadullayeva S.J., Yusifov E.F.,Diversity, taxanomic structure of subalpine and alpine vegetation of Caucasus (Azerbaijan and border countries)//Plant &Fungal Research, vol.5, N-1, 2022. p-2-11
 9. Ibadullayeva S.J., Yusifov E.F., On the vegetation of the northernpart of East Zangezur.//Journal of Life Sciences and Biomedicine, 4 (77),  N-2, 70–80
 10. Gasimov R.N., Aghayeva E.M., Aghayeva N.A., Suleymanova T.H., Movsumova N.V.,//Effectiveness of the Study of Plant-Contaınıng Immunostımulants in Poultry Industry. Scholars Bulletin Abbreviated Key Title: Sch Bull ISSN 2412-9771 (Print) |ISSN 2412-897X (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://saudijournals.com
  DOI: 10.36348/sb.2023.v09i06.002
 11. Ibadullayeva S.J., KerimliE.N., Aleskerova A.N. İdentification of a-santonin Artemisia marschalliana Spreng.collected in Azerbaijan.//Plant &Fungal Research, vol.6, N-1, 2023.p-22-28
 12. Ibadullayeva S.J., Yusifov E.F Mustafayev A. Rare and endangered species of Shahdag National Park with special status.//Journal Biodiversty, 2023, Vol --(-): pp. -----.
 13. Azərbaycanda yayılmış Artemisia cinsi növlərinin genetik quruluşu və molekulyar analizi. Nərmin Sadıqova, Zərifə Süleymanova, Cavid Ocağı, Səyyarə İbadullayeva, Ələmdar Məmmədov. //International Journal of Secondary, Metabolite 2024, Vol. 11, No. 2, p. 57-62

 14. Psephellus paucilobus Boiss. (Asteraceae Giseke)  - НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА, Бот.журнал, Санкт-Петербург, 2024  (2), стр.517-528 РИНЦ, Scopus (с 2022 г.), Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.  S.C.İbadullayeva, Yusifov E., Kerimov V.S.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 1. BGE (Bitgi Genetik Ehtiyatları) üzrə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz Regional Şəbəkəsinin ekspert
 2. Avropa Əməkdaşlıq Proqramında - ECPGR («Dərman, Aromatik və Yabanı qida bitkilərin öyrənilməsi və qоrunması» üzrə işçi qrupunda (Azərbaycan təmsilçisi) 2002-ci ildən
 3.  Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 1. 1992-1993- Naxçıvan Tibb Kolleci
 2. 2007-2008- Odlar Yurdu Universiteti
 3. 2012- 2013-Sumqayıt Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti 

 1. 1999-2018-ci illərdə Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının elmi katibi
 2. 2012-2015cü illər, AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərlər toplusunun redaktor müavini, 2016-2021 redaksiya heyyətinin üzvü; 2021 jurnalın redaktoru
 3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın Biologiya və Aqrar elmləri üzrə ekspert (2018-2019)
 4. Problem Şurasının üzvü, Biologiya seksiyası üzrə sədri
 5. AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü (2017-2020)
 6. Scientific journal of Academic research. Multidisciplinary Journal. BLACK SEA. Tbilisi, Georgia beynəlxalq redaksiya heyyətinin üzvü

Təltif və mükafatları

 1. AMEA-nın fəxri fərmanı 2 dəfə (2005-2012);
 2. AMEA Biologiya, Tibb və Aqrar elmləri Bölməsinin fəxri fərmanı (2017)
 3. İnterxəbər layihəsi əsasında Elm Fədaisi Fəxri diplomu (2018)
 4. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya vasitələri Həmkarlar İttifaqının “İlin nüfuzlu Ziyalısı” Ali Mediya mükafatı (2019)
 5. Türk Dünyası Elmlər Akademiyasının akademiki və qızıl ulduz mükafatçısı) (2021)
 6. Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının akademiki, taclı ulduz ordeni mükafatçısı (2021)

Əsas iş yeri və ünvanı

AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

AR ETN Botanika İnstitutunun baş direktoru

Xidməti tel.

(+994 12) 5024394

Mobil tel.

(+994 55) 8231571

Ev tel.

(+994 12) 5027354

Faks

 

Elektron poçtu

[email protected]