Anadan olduğu yer

Azərbaycan , Baki

Təvəllüdü

13 dekabr 1954 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.02 Biofizika Fizioloji cəhətdən aktiv birləşmələrin təsiri altında eritrositlərin ultrasəsinə mexaniki dayanıqlığının dəyişdirilməsi və bu meyarın şiş böyüməsinin təhlili üçün istifadə edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

84

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

54

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Hüceyrə və lipid membranlarına müxtəlif fiziki-kimyəvi təsir mexanizmlərin ultrasəs dalğaların köməyi ilə öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1.       Султанова Г.Г., Самедова А.А., Касумов Х.М. 2007. Гемолиз эритроцитов при комбинированном действии ультразвуковых волн и полиеновых антибиотиков. - Журнал «Антибиотики и химиотерапия» (Россия),  № 9-10, с. 9 -13.

2.       Султанова Г.Г. О механизмах действия ультразвука в условиях кавитации International Journal of Gafqaz University 2015, v3, № 1, p 109-116, IF 1.85

3.       Samedova A.A., Sultanova G.H. Modern Conceptions About Levorin A and its Derivatives Action in Cell and Bilayer Lipid Membranes International Journal of Science and Research, 2016.  V.5, Issue 4, p. 2276-2279, IF  Cop.6,4

4.       Sultanova G.G., Samedova A.A., Gasimova V.Kh., Nikolayeic G.N. The action of some antineoplastic medicines on growth and metabolism of tumor cells in vitro 2017 SYLWAN Journal, 161(1), P. 161-169, IF TR 0,243

5.        В.А. Вайнштейн, Л.Н. Николаевич, Г.Г. Султанова, А.А. Багирова, Т.Дж. Пашазаде,       В.Х. Гасимова, Т.П. Таги-заде, Х.М. Касумов. Действие химически трансформированных макроциклических макроциклических полиеновых антибиотиков на опухолевые клетки Ж. Бюллетень экспериментальной биологии 2018, т. 166, №12, с.695-700 IFTR 0.634

6.     V.A.Vainshtein, L.N. Nikolayevic, G.H. Sultanova, A.А. Baghirova., Т.J. Pasha-zade, V.Kh. Gasimova, Т.P. Tagi-zade, Kh.М. Kasumov. The action of chemically transformed macrocyclic polyene antibiotics on tumor cells Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2019, v.166, № 6, pp. 735-739. IF –TR -0,456

7.       Султанова Г.Г. Касумов Х.М. Физико-химические свойства  мембран эритроцитов при    взаимодействии с полиеновыми  антибиотиками в поле  действия ультразвуковых волн. Ж. Биофизика, 2020,т.   С. SJR (Scopus): 0.216(2017) Импакт-фактор (РИНЦ): 1,236

8.       Sultanova G.G. About of Mechanisms of Change in the Activity Acetylcholinesterase of      Erythrocyte by Some Pesticides and Antioxidants,2020,Journal of Integrated OMIKS,Speashial Tissue, V. 9,Issue 4  p. 14- 19 DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.66 ,Index Copernicus, Global Impact Factor

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan  Botaniklər Cəmiyyəti.

 Azərbaycan Biofizika və biokimya Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, dosent 1997-2007

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan İmtahan Mərkəzi 2001-bu günə kimi

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ 1004 Azərbaycan, Badamdar şosse 40

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

+994125024591

Mobil tel.

+994507384559

Ev tel.

+994125394014

Faks

+9954970994

Elektron poçtu

 [email protected]