Şöbə müdiri:

Biologiya elmləri doktoru, professor Qasımov Şakir Nəbi oğlu

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Şöbə Botanika İnstitutunun yerinə yetirdiyi müvafiq Dövlət proqramlarında öz əksini tapan, biomüxtəlifliyin qorunmasına yönəldilmiş prioritet istiqamətin icrası ilə əlaqədar elmi-tədqiqat işlərini həyata keçirərək hesabatların, zəruri sənədlərin hazırlanmasını təşkil edir.

Şöbə bu sahədə doktorantura və dissertantura yolu ilə kadrların hazırlanmasını, gənc alimlərin səylərinin, aktual məsələlərin beynəlxalq səviyyədə öyrənilməsi və təqdim edilməsinə yönəldilməsini, sahələrarası tədqiqatların inkişafını təmin edir.

Şöbə bu sahədə Botanika İnstitutunun digər elmi təşkilatlar və dövlət qurumları ilə əlaqələrinin təşkilinə cavabdehdir, alınan nəticələrin və təcrübəçilik əsasında hazırlanmış təkliflərin müdiriyyətə təqdim olunaraq həyata keçirilməsini təmin edir.

Botanika İnstitutunun nəzdində yaradılmış “Biomorfologiya və fitointroduksiya” şöbəsinin müəyyənləşdirilmiş elmi istiqaməti və aparılan elmi tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasının da qoşulduğu BMT-nın bitkilərin qorunması üzrə proqramının qlobal strategiyasına uyğundur. Belə ki, bu proqram biomüxtəlifliyin və bitkilərin qorunmasının qlobal strategiyası əsasında işlənmiş və davamlı inkişaf üzrə Ümumdünya sammitində qəbul edilmişdir.

Əsas elmi nəticələri Şöbənin məqsədi Azərbaycanda yerli floranın qiymətli sənaye əhəmiyyətli, endemik, relikt və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitkilərinin biomorfoloji, bioekoloji tədqiqi, mühafizəsi, bərpası, introduksiyası və reintroduksiyası istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır.

Şöbənin tematik vəzifələri sırasına qiymətli sənaye əhəmiyyətli, endemik, relikt və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitkilərin biomorfoloji, bioekoloji tədqiqi, mühafizəsi, bitkilərin introduksiyasının ekoloji əsaslarının hazırlanması, bitki genofondunun qorunması, in-situex-situ şəraitində nadir və endem bitki növlərinin genofondunun yaradılması, qorunması və davamlı şəkildə səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi, Botanika İnstitutunun Kürdəmir və Zaqatala rayonlarında yerləşən təcrübə dayaq məntəqələrində təsərrüfat baxımından qiymətli sənaye əhəmiyyətli yerli yabanı nadir və endem növlərin genofond kolleksiyasının yaradılması, sənaye əhəmiyyətli (dərman, qida, texniki, yem, ətirli, dekorativ və s.) bitkilərin kulturaya introduksiyası, təbii areallarına reintroduksiyası və naturalizasiyası istiqamətdə elmi tədqiqat işlərinin aparılması aiddir.  

Şöbə müasir dövrün tələblərinə uyğun səviyyədə bitkilərin həyati formaları (biomorf, ekobiomorf), onların əmələ gəlməsi və şəkilinin dəyişməsinin təkamül yollarını, bitki orqanizmlərinin müxtəlif inkişaf səviyyəsində ontogenezinin və morfogenezinin qanunauyğunluqlarını, yerli yabanı və xarici ölkələrin endemik, relikt və nadir növlərinin tarixi inkişafının təkamül yollarını tədqiq edir.

İşçilərin ümumi sayı  
Tel.  (+994 12)
Elektron poçtu  [email protected]