Anadan olduğu yer

 Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası

 

Təvəllüdü

 22.07.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 

2432.01

Bioloji ehtiyatlar

Azərbaycanın bəzi rayonlarında yayılmış adi nar (Punica granatum L.) bitkisinin bioekoloji və fitokimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 35

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 16

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq müasir xromatoqrafik və spektral metodlardan istifadə edərək Azərbaycanın bəzi rayonlarında yayılan Punica granatum növünün müxtəlif orqanlarının kimyəvi tərkibi hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, müxtəlif ərazilərdən toplanan nar meyvələrindən alınan şirəsinin tərkibində toplanan müxtəlif qrup bioloji fəal maddələrin keyfiyyət və kəmiyyət tərkibi iqlim və torpaq amillərindən aslı olaraq dəyişilir. Müxtəlif ekoloji-senotik şəraitdə nar senopopulyasiyalarının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi aparılmış və alınan nəticələr əsasında senopopulyasiyaların ontogenetik spektrləri tərtib edilmişdir. İlk dəfə olaraq BBCH onluq kodlaşdırma sisteminin identifikasiya açarlarından istifadə edilərək narın inkişaf mərhələlərinin təsviri aparılmış, və növün bitmə ərazisinin ekoloji şəraitindən asılı olaraq fenofazalarının vaxtının başlanma fərqi göstərilmişdir. Esri ArcGIS Desktop 10.2 proqramından istifadə edilərək nar cəngəlliklərinin ehtiyyat potensialını və xammal dəyərini qiymətləndirmək və xammal toplamaq üçün perspektivli sahələrin vizuallaşması məqsədilə xəritələşməsi aparılmışdır. Tədqiqat nəticəsində kifayət qədər ehtiyata və yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik senopopulyasiyaların seçilməsi, bunlardan dərman, kosmetik, qida əlavələri almaq üçün xammal mənbəyi kimi, ehtiyatı az olan, lakin yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik nümunələrin isə seleksiya və introduksiya materialı kimi istifadə olunmasının mümkünlüyü göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Zeynalova A.M. Влияние синтетических регуляторов роста на динамику накопления антоцианов в связи с созреванием и старением плодов винограда. BDU-nin Biologiya fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda Respublika elmi konfransın materialları. 19-20 Dekabr. Bakı, Azərbaycan. 2014,  s. 34.

2. Zeynalova A.M. Üzüm bitkisi meyələrinin yetişməsi ilə əlaqədar onların antosian tərkibinin dinamikası. Materials of the 4th International Scientific Conference on “Innovation Problems of Modern Biology” for young Scientists and Researchers. Baku, Azerbaijan. May 16-17, 2014, p.41-42.

3. Novruzov E.N., Jafarova E.E., Zulfugarova M.B., Zeynalova A.M. (2017). Flavonoid-containing plants of flora of Azerbaijan and prospects of their use.  XIX International Botanical Congress in 2017. July 23-29, 2017, Shenzhen. China. pp. 525-526

4. Зейналова А.М., Новрузов Э.Н. Биоактивные компоненты граната. flora. Institute of Dendrology.  Baku, Azerbaijan. September 19-21, 2017, p. 192-197.

5. Zeynalova A.M., Novruzov E.N. Origin, taxonomy and systematic of pomegranate. Proceedings of the Institute of Botany ANAS. Baku, 2017, No 14, pp. 20-25

6. Novruzov E.N.,Miryusifova Ch.M.,  Mustafayeva L.A., Zeynalova A. M., Mamedov Z. G.Features of the effect of saffron extract on coherent communications structures visual brain system // European Journal of Technical and Natural Sciences, 2018, N2, Pp.3-7.

7. Новрузов Э.Н., Мамедов З.Г., Мустафаева Л.А., Мирюсифова Х.М., Зейналова А.М. Состав и содержание флавоинодов листьев Hippophae rhamnoides L., произрастающих в Азербайджане. Химия растительного сырья, 2018, №3, c. 209-214.

8. Новрузов Э.Н., Мустафаева Л.А., Зейналова А.М. Характеристика биохимического состава облепихи и шиповника. Scientific Conference "New Challenges in Botanical Studies", co-organized by the Azerbaijan Botanist Society, June 20-21, 2018. с.128-130.

9. Новрузов Э.Н., Мустафаева Л.А., Зейналова А.М. Состав и содержание флавоноидов плодов Rosa corymbifera L. Proceedings of ANAS (Biological and Medical Sciences). 2018, 73 (1), с.32-36.

10. Zeynalova A.M., Novruzov E.N. Determination of vitamin C content in the juice of the fruits of Punica granatum L. by HPLC. Scientific Conference "New Challenges in Botanical Studies", co-organized by the Azerbaijan Botanist Society, June 20-21, 2018, 131-133

11. Zeynalova A.M., Novruzov E.N. Composition and content of phenolic acids in fruit juice and flowers of Punica granatum L. Plant & Fungal Research. Baku 2018, 1(1):38-42

12. E.N. Novruzov, L.A. Mustafayeva, A.M. Zeynalova. Biotechnology of obtaining of a biologically active concentrate from the fruits of Hippophae rhamnoides L. In: Bulletin of the Moscow State Regional University, N3, 2018, pp.138-147

13. Zeynalova A.M., Novruzov E.N. The study of phenolic acids of peel extracts and leaves of wild pomegranate. Symposium dedicated to the 120th anniversary of the academician V.I. Ulyanyshev, Institute of Botany of ANAS and Azerbaijan Botanist Society. 2018, p. 74

14. Zeynalova A.M. Fatty acid composition of wild growing pomegranate seed oil. Conference of Young Scientists and Students on Innovations and Global Challenges in Modern Biology and Agrarian Sciences, dedicated to the 90th anniversary of academician Jalal Alirza oglu Aliyev. Baku 2018, p.127

15. Новрузов Э.Н., Зейналова А.М. Биологическая активность и терапевтическое действие гранатового масла. Растительные ресурсы. 2019, №2, с.186-194.

16. Новрузов Э.Н., Зейналова А.М. Биологическая активность и терапевтическое действие гранатового масла. Растительные ресурсы. 2019, №2, с.186-194.

17. Zeynalova A.M., Novruzov E.N., Maserti B. Studies on the Physico-Chemical Characteristics, Antioxidant Activity and juice organic compound composition in Azerbaijan Wild Pomegranate Fruits. Plant & Fungal Research. Baku 2019, 2(1): 40-46

18. Zeynalova A.M. Spatial structure of Punica granatum L. coenopopulations in the conditions of Northern Azerbaijan. Plant & Fungal Research. Baku 2019, 2(2): 57-65

19. Aydan Zeynalova, Eldar Novruzov, Paola Bartolini, Cecilia Brunett, Biancaelena Maserti. Phenolic fingerprint in wild growing pomegranate fruits from Azerbaijan. Advances in Horticultural Science. 2020, №34 (3): 277-286

20. E.N. Novruzov, L.A. Mustafayeva, A.M. Zeynalova. Biological activity of secondary plant metabolites and the prospects for their use in medicine. “The coronavirus pandemic: from researches to ensuring a healthy future”. International online conference. August 4-8 2020.  pp. 125-126

21. Zeynalova A.M. Phenological features of Punica granatum L. «Лучший молодой ученый – 2020»: II международная книжная коллекция научных работ молодых ученых. Нур-Султан, 2020, с. 76-79.

22. Zeynalova A.M., E.N. Novruzov. Determination of organic acids and sugars contents in juices of Azerbaijan wild pomegranate fruits. ANAS Reports. 2020, № 3-4, p. 75-68.

23. Zeynalova, A.M. The content of tannin in various organs of Punica granatum L. // Azerbaijan Journal of Botany, 2020, 1 (2), p. 95-98.

24. Zeynalova A.M. Geoinformation mapping in assessing the resource potential of wild-growing pomegranate thickets. World Science: Problems and Innovations. 28 February, Penza 2021, p. 28-30.

25. Eldar N. Novruzov, Latafat A. Mustafaeva, Aydan M. Zeynalova, Aygul M. Musayeva, Aygun V. Baghirova, Ruhiyya M. Akhundova. Taxonomic composition and bioecological features of food plants in the Central Part of Lesser Caucasus (within Azerbaijan). Plant & Fungal Research. Baku. Volume 4 No.1 (43) 2021, p. 26-34.

26. Novruzov E.N., Mustafaeva L.A., Zeynalova A.M. Wild food herbaceous plants of Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. Springer. 2021.

27. E.E. Cəfərova, N.Ç. Baxşiyeva, A.M. Zeynalova. Фенольные соединения различных органов граната сорта Кырмызы Кабык. Lənkəran Dövlət Universitetində 8-9 oktyabr 2021-ci il tarixində “Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsində - postpandemiya dövründə ərzaq və qida təhlükəsizliyi: müasir vəziyyət, çağırışlar, perspektivlər” mövzusunda (onlayn – distant formatda) beynəlxalq elmi-praktik konfrans. C.245-249

28. A. Podda, P. Bartolini, A. Zeynalova, A. F. Cossio, E. Latifikhah, M. Musayev, B.E. Maserti. Towards characterization of Eurasian crop fruit resources: biochemical marker profiles in Azerbaijani and Iranian pomegranate cultivars under cold stress. Plant & Fungal Research, 2021, 4(2), p. 2-7

29. E.N. Novruzov, L.A. Mustafaeva, A.M. Zeynalova, A.M. Musayeva, R.M. Akhundova. Taxonomic spectrum, bioecological characteristics and prospects for the use of leafy stem vegetable plants of Nagorno-Karabakh. “Zəfər Günü və şəhidlərin xatirəsinə” 2-ci beynəlxalq Qarabağ – Tətbiqi Elmlər Konqresi. 8-10 noyabr 2021-ci il.

30. Novruzov E.N., Mustafayeva L.A., Zeynalova A.M., Axundova R.M., Ahmadova U.V. Botany and biogeography of Cydonia oblonga Mill. «Advances in Science and Technology» XLV Международная научно-практическая конференция. Moscow, Russia, June, 15, 2022, p. 33-35.

31. Зейналова А.М. Ресурсная характеристика зарослей дикорастущего граната. Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». 2022, №3-2, с. 8-12

32. Зейналова А.М. Рост и развитие растений граната обыкновенного в различных экологических условиях. Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». 2022, №4, с. 19-24

33. Mustafayeva Latafat, Zeynalova Aydan, Akhundova Ruhiyya, Ahmadova Ulkar. Organıc acıds content of fruıt and berry plants growıng in Azerbaıjan. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES. July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia, p. 54

34. Eldar N. Novruzov, Aydan M. Zeynalova. Fatty Acid Composition Of Lonicera Iberica M. Bieb. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES. July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia, p. 145

35. Новрузов Э.Н., Джафарова Э.Э., Зейналова А.М. Флавоноиды листьев Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey.; C. A. Mey. «Бюллетень науки и практики», 2022, №10, с. 31-37.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyinin üzvü

Azərbaycan Elm assosiyasiyasının üzvü

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

  Botanika İnstitutu 2020-indiyədək

Digər fəaliyyəti 

 AR ETN Botanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri

Təltif və mükafatları

2020-ci ildə uğurlu elmi fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin“Gənclər mükafatı”

Əsas iş yeri və ünvanı

 AR ETN Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi, 40, AZ 1004

Vəzifəsi

 Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 aydan.zeynalova.az@gmail.com